Kontakt

Regelremiss inför regelperiod 2022-01-01

SVK:s nuvarande prov- och championatsregler gäller från 2017-01-01 och nästa regelrevidering gäller från 2022-01-01 vilket innebär att SVK måste ta beslut om revideringen vid fullmäktige 2019.

De regler som är aktuella för översyn är jaktprov- och fullbruksprovreglerna samt regler för erhållande av SE UCh, SE JCh samt SE FBCh.

I översynen av de gällande regler är en utgångspunkt att nuvarande regler är rimliga och relevanta för sitt syfte. 

Regelgruppen har också fått uppdrag att utarbeta regler för två nya testformer inom SVK, Unghundstest, UT och Avelstest, AT.

Remissinstanserna är lokalavdelningarna, domarkommittén, avelskommittén och datakommittén.

Alla SVK:s medlemmar kan naturligtvis lämna synpunkter, vilket sker via aktuell lokalavdelning.

Svar på remisserna skickas in av remissinstanserna och skall vara SVK Huvudstyrelse tillhanda senast den 15 mars 2019.

Regelgruppens förslag

Följebrev till remiss gällande jaktprovs- fullbruksprovs- samt championatregler
Championatsregler
Fullbruksregler
Jaktprovsregler

Följebrev till remiss gällande UT och AT
Presentation remiss UT och AT
Regler för unghundstest och avelstest
Rättelse § 9 i regler för unghundstest och avelstest
Frågor och svar angående UT/AT