Du är här

Öppet brev till lokalavdelningarna

HS svar på Öppet brev 2023-01-26 till lokalavdelningarna

Ett antal domare inom SVK har skickat ett öppet brev angående SVK:s huvudstyrelses (HS) förslag till nya provmoment till samtliga lokalavdelningar.

Bakgrunden för konflikten är enligt HS denna:

En stark diskussion har sedan flera år pågått inom och utom klubben. Sakfrågan har varit att en grupp medlemmar saknar vissa moment i vårt nuvarande provsystem. Detta är en del av grundproblemet. Många anser inte att SVKs provsystem lever upp till målet i stadgarna ”Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper”.  De förslag HS nu har lagt fram syftar till att överbrygga den klyfta som har uppstått och till att skapa utrymme för utveckling av hundarnas rasspecifika egenskaper. Vi har gjort det eftersom vi anser att styrelsens uppdrag är att arbeta för alla medlemmar och att undvika att en majoritet inte tar hänsyn till betydande, men mindre gruppers intressen.

I brevet framförs en rad påståenden (i kursiv text, några av påståendena är något förkortade. Hela texten finns i det öppna brevet) som HS vill bemöta med följande svar:

SVK ska inte ställa sig bakom en utveckling mot drivande hundar. Våra raser tillhör rasgrupp 7 – dvs stående fågelhundar. Grupp 7 ger oss en mycket generös jakt- och jaktträningstid i Sverige, eftersom våra hundar inte ska förfölja vilt och vara under förarens kontroll. Denna möjlighet i Jaktförordningen måste SVK vara ytterst rädd om. Det är grunden både för vår provverksamhet, generösa utbud av jakt- och träningstid. Klubben ska inte verka för att ta steg mot att våra hundar ska bli kortdrivande. Det är en alltför riskfylld väg som vi anser ska undvikas.

HS svar: Vi vill bestämt slå fast att det inte finns någon som helst grund för sådana påståenden eller slutsatser. De föreslagna provformerna syftar till fortsatt utveckling av hundarnas rasspecifika bruksegenskaper och inget annat.

SVK:s raser tillhör kontinentala stående hundar i FCI:s – grupp 7 och FCI:s klassificering gäller internationellt. Det är endast rasklubben i hemlandet (Tyskland) som kan initiera en ändring vilket skulle kräva godkännande av FCI. Grupptillhörigheten för våra raser kan varken SKK, SVK eller innehållet i SVK:s prov ändra på.

Spårtestet innehåller olika moment. För det första att hunden visar att den följa ett spår. För det andra, vilket är minst lika viktigt, att hunden självmant återvänder till föraren, därutöver noteras om hunden skallar. Syftet är alltså att visa tydligt att vi inte accepterar att våra hundar okontrollerat driver hare. På fältprov bibehålls naturligtvis samma krav som tidigare när det gäller förföljande av annat vilt.

SVK har tidigare fått en förfrågan om att för SKK administrera ett stöthundstest. Detta avvisades av styrelsen.

Det är också ett felaktigt påstående att SVK:s möjlighet till jaktprov, före och efter tillåten jakttid, och dispens för eftersöksträning/prov under sensommaren riskeras, om de nya provformerna införs.

Jakttider för hundar regleras i Jaktförordningen men reglerna avser ingen specifik FCI-grupp, hundklubb eller hundras. Det är länsstyrelsen som, med stöd av Jaktförordningen 18 §, ger SKK möjlighet att ge klubbarna dispens att bedriva tränings- och provverksamhet med apporterande hundar under tiden 1 mars - 20 augusti.

Vår möjlighet till jaktprov på våren eller dispensen för eftersöksträning/prov påverkas inte av att vi inför spårprov för unghundar på löpa efter hare under tillåten jakttid på hösten.

Vi ska självfallet följa och respektera de regler för jakt och jaktträning som framgår i Jaktförordningen och i 16 § står det i korthet att; Trots 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas (…) vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande: hund som jagar fågel utan att förfölja vilt, 16 aug.–30 april i Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs län och norrut och till den 15 april, i övriga delar av landet.

Jaktförordningen tydliggör en viktig princip som gäller för alla, inte någon specifik ras, utan tar sikte på en enskild hunds beteende vilket betonas i Jaktförordningen § 18 där det står;

“En hund som vid jakt eller jaktträning jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas”.

Det innebär att DU inte ska släppa DIN hund om den inte uppfyller kravet ”utan att förfölja vilt” vid träning efter fågel under dispenstid eller under otillåten jakttid. Därför har SVK även regeln att avbryta deltagande för hundar som inte uppfyller detta krav. Alla prov och verksamheter som SVK bedriver uppfyller självklart svenska lagar och förordningar.

Avelsutbyte med kontinenten och Tyskland kommer inte främjas av att SVK försöker skapa ett nytt eget provsystem liknande tysk modell. Tyskland kommer inte acceptera annat än sitt eget tyska provsystem. Ett rakt införande av det tyska provsystemet kan heller inte göras i Sverige.

HS svar: Provmomenten från tyska prov kan tillämpas i Sverige. De tillämpas redan av t.ex. Svenska Wachtelklubben och Tysk Jaktterrier Klubb. Om de tyska provformerna skulle införas i SVK måste man göra en anpassning i enlighet med Jaktförordningen. Inget skott på vatten och inget sök efter and som inte kan flyga. Det blir ett svenskt prov godkänt av SKK vilket inte stambokförs i Tyskland.

HS har inte föreslagit eller har för avsikt att föreslå ett införande av de tyska proven i Sverige. Vårt förslag är att under högst tre år testa om ett provmoment från de tyska proven skulle kunna vara lämpligt att införa i SVK.

Fjälljakten i sin nuvarande form är under utredning i pågående s k Renmarksutredningen. Tillgången till marker för jakt, jaktträning och provverksamhet i renbetesland kan inte tas för given. Redan idag upplever SVK utmaningar med att få tillåtelse för sin verksamhet. Ett kliv mot att ta våra raser mot kortdrivande hundar riskerar att fördärva de möjligheter vi idag ändå har. Det priset är inte värt att betala. Svenska Jägareförbundet stödjer denna ståndpunkt.

HS svar: Jakten med lös hund har gamla anor i Sverige och jaktformen är med på listan över immateriella kulturarv i Sverige. Skulle jakten med lös hund förbjudas i samernas områden både på fjället och i skogen till följd av ”Renmarksutredningen” blir det naturligtvis ett hårt slag för alla som jagar med älghund, stövare, skällande och stötande fågelhundar och för de som jagar fjäll- och skogsfågel med stående hund i dessa områden.

Vad resultatet av utredningen, som är av nationellt intresse, blir vet ingen i skrivande stund. Utredningsuppdraget, som omfattar samernas hela verksamhetsområde från fjället ända ner till kusten, har ändrats och utredningstiden har förlängts. Det är dock svårt att föreställa sig att utredningens slutsatser påverkas av ett enskilt provmoment i en enskild hundklubb under tillåten jakttid.

Däremot skapas ett stort potentiellt problem genom att provledare och domare går ut publikt och helt felaktigt påstår att SVK driver en utveckling för att “ta våra raser mot drivande hundar”. När detta mantra sedan upprepas i olika kanaler och i samtal med Svenska Jägareförbundet och ledamöter i Renmarksutredningen så skapas en form “sanning” som de facto allvarligt kan skada vår möjlighet till framtida jakt i renbetesland.

SVK:s styrelse tar helt avstånd från denna form av ryktesspridning och felaktig beskrivning av SVK:s verksamhet och inriktning.

Lika självklart som att vi följer Jaktförordningen lika självklart är det att vi ska ha kontroll över våra hundar t.ex. med en fungerande stopp/inkallningssignal när vi tränar eller jagar oavsett om det är på fjället, i skogen eller på fält.

Nya medlemmar är alltid välkomna till SVK. Men jakten på nya medlemmar får inte bli ett självändamål drivet av alltför kortsiktiga och populistiska metoder.

HS svar: SVK har inget övergripande mål att skaffa fler medlemmar. Vi anser dock att ju fler hundar av våra raser som finns med i klubben och deltar i vår provverksamhet, desto bättre underlag för utvärdering av aveln för rasen.

Öppet brev till lokalavdelningarna från en grupp medlemmar/domare. Ladda ner brevet HÄR


 

Föreningsstadgar och den demokratiska ordningen gällande klubbens verksamhet måste värnas. Huvudstyrelsen (HS) har genom sitt agerande kring beslut rörande klubbens provverksamhet visat oaktsamhet och frångått gängse beslutsprocess.

HS svar: Det HS har gjort inför revideringen av jaktprovsreglerna 2026 är att genomföra en grundlig demokratisk process som är väl förankrad i svensk demokratisk tradition.

Vi genomförde först en omfattande dialog och framtidens provformer där alla inbjöds att skicka in sina förslag till förändringar. Till detta gjorde vi en enkät för att få lite bättre kunskap om hur våra hundar används vid praktisk jakt och vad man tycker om våra nuvarande provformer.

Svaren kan delas in i två kategorier.

  1. Förslag till ändringar av nuvarande provsystem
  2. Förslag till nya provformer

Förslag till förändringar av existerande provformer har HS överhuvudtaget inte diskuterat. Det är en fråga för den kommande regelkommittén att väga samman.

HS har däremot tagit upp frågan om nya provformer. Mot bakgrund av de svar som kom in gick vi fram med två förslag till nya provformer. Spårprov på löpa efter hare och Utökat eftersöksprov

HS har inte föreslagit att genomföra dessa provformer. Det vi har gjort är att på traditionellt sätt genomföra en utredning och test. Syftet är att skaffa konkret kunskap om hur dessa provmoment fungerar i praktiken. Testet föreslogs pågå i tre år.

Om testen utfaller positivt kommer ett konkret förslag om införande att föreläggas Fullmäktige för beslut.

Förhoppningen med att utreda och testa dessa provformer innan vi fattar beslut om genomförande var att undvika en debatt baserat på okunskap, missförstånd och ren ryktesspridning som flera gånger tidigare har skapat splittring i klubben.

Att acceptera det tyska anlagsprovet HZP för unghundar som del i ett svenskt Utställningschampionat är ett felaktigt beslut taget på felaktiga grunder. HZP kan inte likställas med de krav som ställs i nuvarande SVK jaktprov i öppenklass.

HS svar: SVK har ingen definition av vad som ska uppfyllas i erforderlig jaktprovsmerit men har bestämt att ett 1 pris i ÖKL eller 2 pris FBP är tillräckligt.

HZP har tydliga krav på fältarbete, stånd och högre krav i olika eftersöksmoment jfr med ÖKL. Vi har också satt en miniminivå för att godkännas som jaktmerit för SEUCH med lägst betyg 9 i alla moment. HZP är ett avelsprov som uppfyller kravet på jaktprovsmerit. Det tyska provsystemet är mycket detaljreglerat, uppfyller tyska lagar och förordningar och provmeriter godkänns av FCI och kennelklubbar i flertalet länder inklusive SKK.

Risk för rasklubbar eller uppdelning av klubben

HS vill i tillägg föra fram ytterligare en aspekt som brevskrivarna inte berör i sitt brev.

En stark diskussion har sedan flera år pågått inom och utom klubben. Sakfrågan har varit att en grupp medlemmar saknar vissa moment i vårt nuvarande provsystem.  Konflikten har medfört att ett flertal ägare av KlM har startat en förening för bildande av en KlM-klubb utan koppling till SVK. Föreningen för en dialog om sina krav med SKK.

SKK:s jaktkommitté har i protokoll från sitt möte om detta skrivit:

  • Ett antal ägare av KlM anser sig inte få sina intressen tillgodosedda inom SVK, och kan inte heller framtvinga en ändring då de är i minoritet vid SVK:s Fullmäktige
  • De har därför bildat en förening med målet att bilda en egen rasklubb inom SKK-organisationen och därmed få möjlighet att utvärdera rasens jaktliga egenskaper på ett annat sätt än vad SVKs provformer erbjuder
  • Kommittén noterar att SVK samlar flera raser med lokalklubbar, men utan rasklubbar. En sådan lösning innebär att det kan bli svårt för medlemmar att åstadkomma tvingande beslut som rör den egna rasen även om de företräder en majoritet av ägarna
  • Organisationsformen kräver därför att lokalklubbarna gemensamt tar ansvar för att skapa möjligheter att fortlöpande utvärdera och, när det är påkallat, tillgodose önskemål från ägare till klubbens raser
  • Kommittén anser att det bör vara möjligt att tillgodose önskemålet från nu aktuella hundägare så länge det inte äventyrar specialklubbens befintliga provverksamhet eller är olämpligt av andra skäl
  • För det fall det inte är möjligt att tillgodose önskemålet inom ramen för SVK:s verksamhet anser kommittén att det bör finnas möjlighet att tillgodose det på annat sätt inom SKK (vår understrykning)

Ett avvisande att inte ens utreda och testa de nya provmomenten kommer inte att accepteras av SKK och kan leda till att en rasklubb för KlM bildas och övertar rasansvaret. Det innebär att ägare av KlM bara kan starta på prov i den klubb som har rasansvar.