Du är här

Motioner att behandlas vid fullmäktigemötet 2023

Motioner att behandlas vid fullmäktigemötet 2023

Nästa år äger SVK:s fullmäktigemöte rum. Enligt SVK:s stadgar § 7 Moment 7 Motioner och ärenden har endast lokalavdelningar rätt att skicka in motioner, vilka ska vara Huvudstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 1 januari. 

Detta står i moment 7 Motioner och ärenden

Motion som lokalavdelning önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast 1 januari det år ordinarie fullmäktige hålls.
 
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet. Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
 
Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.
 
Medlem som önskar bidra med en motion till fullmäktigemötet måste alltså lämna in motionen till sin lokalavdelning som därefter fattar beslut om motionen ska antas eller inte. Om en motion antas skickas den därmed in i lokalavdelningens namn - inte medlemmens. Motionen ska vara skriftligen undertecknad. Enskilda motioner ska skickas till Huvudstyrelsens sekreterare i separata dokument som bilagor. 

SVK:s valberedning

Per Ekenbäck (smk)
Tel 070-660 7038
E-post
 
Carolin Engman
Tel 070-695 2717
E-post
 
Maria Sandström
Tel 073-682 9510
E-post