Du är här

SVK Södras styrelse svar till inkommen skrivelse - Öppet Brev

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

SVK Huvudstyrelse har publicerat ett inkommet öppet brev angående utvärdering av SVK:s provverksamhet. En skrivelse som är undertecknad av ett antal domare och lokalavdelningar.

För mer information om SVK HS kommentarer samt skrivelse klicka på länken,    https://www.vorsteh.se/aktuellt/%C3%B6ppet-brev-till-lokalavdelningarna 

Nedan redovisas SVK Södras svar på skrivelsen

"" SVK/Södras styrelse har tagit del av utskickat öppet brev med bilagd skrivelse daterat 2023 01 26 gällande utveckling av SVK:s provverksamhet. Avsändarna av brevet önskar lokalavdelningarnas respons samt eventuella uppbackning av skrivelsen.

I skrivelsen ifrågasätts bland annat SVK/HS tillvägagångssätt gällande analysen av den dialog som förts med klubbens medlemmar. De kritiserar förankring och principfråga kring beslutsprocessen gällande initiativet att under en tre års period införa tester av andra och kompletterande provformer för våra raser. Denna kritik stöds inte av SVK/Södra.

SVK/HS avsikt är att detta är tester som bland annat kan ligga till grund för uppdrags- beskrivning till den tillträdande regelkommittén som ska tillsättas inför arbetet med nästa regelrevidering. Tester som görs i syfte att ge input och inspel för att kunna utveckla och/eller förbättra vår provverksamhet..

Utöver kritik av förankrings/beslutsprocess målar avsändarna även upp flera olika farhågor, bland annat om en framtida utveckling av våra raser mot drivande hundar och att ett nytt provsystem skulle sakna avelsvärde. Farhågor som många, som tränar och jagar med sin hund utifrån att det är en mångsidig stående jakthund, inte kan ställa sig bakom.

Vid SVK/Södras medlemsmöte i november 2022 var Rolf Grönstedt samt Mårten Berg från SVK/HS inbjudna. De presenterade status för ”dialog 2022 ”samt öppnade upp för diskussion och inspel. Många intressanta synpunkter fördes fram samtidigt som man i stort var positiva till tagna initiativ. HS har erbjudit att komma till alla lokalavdelningars diskussions- och informationsmöten.

SVK/Södra styrelse kommer fortsatt med intresse följa de tester och initiativ som kommer att genomföras fram till tillsättande av en regelrevideringsgrupp.""

Beslut : SVK/Södras styrelse stödjer inte skrivelsen