Du är här

Avelskommittén


Foto: Carina Follstam 


Foto: Jonas Seger

Här hittar du nyheter från Avelskommittén

Nyheter från AvelsK

Avelskommittén (AvelsK)

AvelsK ansvarar för det övergripande avelsarbetet avseende samtliga de raser som SVK administrerar, med det långsiktiga målet att bibehålla och utveckla rasernas egenskaper i enlighet med de riktlinjer som anges i stadgarna och som gäller i hemlandet för respektive ras. AvelsK svarar för de samlade frågor som är avelsrelaterade, inklusive exteriörfrågor och BPH.  AvelsK genomför egna studier och analyser av underlag som insamlats vid jaktprov, egenskapsbedömningar, mentalbeskrivningar och andra metoder för avelsvärdering. SVK:s styrelse utser en sammankallande till AvelsK och övriga funktionärer.

AvelsK:s uppgift

 • AvelsK arbeter med olika frågor för våra raser
 • Avelsrådgivare och avelsfunktionärer finns till som en service för SVK:s uppfödare och hanhundsägare. De svarar på frågor runt parningar och parningskombinationer som uppfödarna planerar
 • En av de mest betydelsefulla frågorna för AvelsK är information i avels- och uppfödarfrågor i vår tidning, på hemsidan och på vår Facebooksida. 
 • De informerar också om olika sökvägar som uppfödarna kan behöva i sitt avelsarbete
 • har ett mycket nära samarbete med SKK i olika frågor
 • har ett stort samarbete med lathundsgruppen
 • deltar i regelgruppen som ser över SVK:s jaktprovsregler
 • deltar med information vid jaktprovsdomarkonferenser
 • deltar och samarbetar med domarkommittén i olika frågor
 • stöder arbetet med svansskador tillsammans med svansskadegruppen
 • sammanställer årsredovisningar för varje ras

Revidering av RAS ska ske vart femte (5) år. Nästa revidering kommer att ske 2020. En årlig uppföljning av RAS sker.