Du är här

Domarkommittén

SVK:s Domarkommitté (DomK)

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en eller flera personer till DomK, varav en är sammankallande. I dag består DomK av fyra personer:

Ulf Granberg (sammankallande) 070-307 55 76 e-post
Erik Gustafsson 070-659 81 72 e-post

Ansvarsområden

Styrelsen utser sammankallande och tillika kostnadsställeansvarig och övriga ledamöter i DomK, som bör representera olika regioner i landet. Kommittén har ett övergripande ansvar för PM och anvisningar för SVK:s provverksamhet och för frågor som rör SVK:s domare och provledare samt för jaktprovsgruppen.

DomK ansvarar för frågor som rör domarnas verksamhet, och för förteckning över klubbens domare, domarelever och aspiranter.

DomK har ett övergripande ansvar för domarna, vilket inkluderar att bilda nätverk med regionalt domaransvariga och att i samråd med de regionalt domaransvariga rekrytera, utbilda, utvärdera och vidareutbilda domare.

Vid rekrytering av domare ska samråd även ske med lokalavdelningarna. SVK:s styrelse antar efter förslag från DomK nya elever, auktoriserar domare och avauktoriserar vid behov domare.

DomK och Avelskommittén har ett nära samarbete där vi fortlöpande ger och får information.

Ansvara för utbildningsmaterialet till provledarutbildningen, att auktorisera och avauktorisera provledare

Regionala domaransvariga

DomK delar in domarkåren i regioner som fördelas i syfte att få en rimlig geografisk spridning och numerär av domare i regionerna över landet. Avsikten är att regionerna skall hålla ett tillräckligt stort antal domare men utan att försvåra lokala möten pga. av avstånd. De lokala domarna nominerar regionalt domaransvarig.

DomK utser regionalt ansvarig, som fastställs av huvudstyrelsen

Fullbruksprovsansvarig

Uppdraget innebär att vara DomK:s kontaktperson gentemot lokalavdelningar och domare för fullbruksprov. Att arbeta för hundarnas allsidighet, informera om fullbruksprov, ta fram utbildningsmaterial och bistå lokalavdelningarna vid funktionärsutbildning.

Fullbruksprovansvarig utses av och rapporterar till DomK.

Viltspåransvarig

Uppdraget innebär att i viltspårsfrågor vara DomK:s kontaktperson gentemot lokalavdelningar och viltspårdomare, att i samarbete med lokalavdelningarna ansvara för rekrytering och utbildning av viltspårdomare, hålla kontakt och föra en dialog med lokalavdelningar och viltspårdom. Att svara för arrangemanget ”Viltspårmästaren”.

Viltspåransvarig utses av och rapporterar till DomK.

Övriga jaktformer

Uppdraget innebär att vara DomK:s kontaktperson och SVK:s resurs för dem som söker information om bruk och lämplighet av SVK:s raser för etiskt riktig jakt på övrigt vilt. Uppdraget omfattar information om våra hundars dressyr, lämplighet inom övriga jaktformer med en tydlig koppling till viltspår och fullbruksprov. Detta kan ses som ett led i SVK:s arbete i att bevara och utveckla rasernas allsidighet i enlighet med rasbeskrivningar och SVK:s stadgar.

Sammankallande utses av och rapporterar till DomK.

Regionalt domaransvariga

Malmfälten, Bottenviken Lars Hallerfors 072-226 27 33
Västerbotten Ulf Granberg 070-307 55 76
Jämtland-Västernorrland Mikael Sjöquist 070-243 57 35
Mellansvenska Lisa Danielsson 070-215 41 19
Östra/Gotland Pär-Lars Cummings 070-770 70 60
Småland-Östergötland, Västsvenska Stefan Svensson 070-554 33 75
Södra Anders Håkansson 073-380 08 01

Viktiga dokument

Lista över jaktprovsdomare
Lista över viltspårdomare
Regler för jaktprov
Regler för fullbruksprov
Anvisningar för jaktprovsdomare
Provledarkompendium
Domaretiska regler
Uppföljning elevtjänstgöring

Styrdokument

SVK:s arbetsordning
PM Jaktprov och Riksprov
PM Utbildning jaktprovsdomare