Du är här

Central Provledarutbildning

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Central Provledarutbildning

SVK:s Domarkommitté kommer under våren /sommaren 2023 att arrangera en Central Provledarutbildning via Teams eller Zoom

Antagning till provledarutbildning

Till utbildning som provledare kan antas erfaren medlem. SVK:s lokalavdelningar kallar lämplig person till provledarutbildning.

Domarkommittén önskar få in personuppgifter för vidare kallelse till Central Provledarutbildning. Max 20 deltagare vid detta tillfälle, varje lokalavdelning har företräde till två platser.

Uppgifter skickas till 

Göran Stamborg goran.stamborg@telia.com  senast 2023-04-09
 

Utbildning till provledare

Teoretisk utbildning

Till grund för den teoretiska utbildningen ligger ”Provledarkompendium”, gällande regelverk och anvisningar enligt hänvisningar i detta underlag. Till utbildningen hör dessutom ett ”Examinationsmaterial” med diskussionsfrågor samt ett enklare teoretiskt test. Den teoretiska utbildningen genomförs med stöd av diskussionsfrågor och test och utbildaren fastställer efter genomförd utbildning vilka provledare som kan föreslås godkända i det teoretiska momentet.

Praktisk utbildning

Efter genomförd och godkänd teoretisk utbildning skall provledareleven tjänstgöra tillsammans med auktoriserad provledare vid minst ett (ordinarie eller särskilt) eftersöks-, fullbruks eller fältprov och där få chansen att prövas under handledning. Eleven skall ges möjlighet att tala inför grupp och instruera funktionärer. Önskvärda egenskaper är t ex lugn, trygg, förtroendeingivande, lojal och kunnig. Den handledande auktoriserade provledaren meddelar omgående sin lokalavdelning, på härvid avsedd blankett, vilket utfall elevtjänstgöringen fått. Den praktiska delen i utbildningen ska ske inom två år efter att den teoretiska delen genomförts.

Repetitionsutbildning

I samband med att nya anvisningar eller regler fastställs föreslås lokalavdelningen genomföra kompletterande utbildning av sina provledare för att därigenom ta sitt ansvar i att hålla avdelningens provledarkår uppdaterad.
Auktorisation som provledare
Deltagarförteckning efter genomförd provledarutbildning med av utbildningsarrangören förordad auktorisation tillsänds SVK:s Domarkommitté som därnäst, om inga andra skäl föreligger, auktoriserar de nya provledarna.