Du är här

Jaktprovsdomarutbildning för eftersöksgrenar 2023

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Jaktprovsdomarutbildning för eftersöksgrenar

SVK:s Domarkommitté kommer under våren /sommaren 2023 att arrangera en jaktprovsdomarutbildning för eftersöksgrenar.

Den som är intresserad av att utbilda sig till eftersöksdomare, eller har förslag på lämplig person till detta, kan vända sig till styrelsen i Mellansvenska (mail: mellansvenska@vorsteh.se) med namnförslag senast 31/3. Förslag kan även lämnas direkt till SVK:s styrelse eller SVK/Domarkommitté.

Antagning av elev till domare för eftersöksgrenar

Personen skall uppfylla nedanstående kriterier.

Till utbildning som jaktprovsdomare kan antas medlem, med stor integritet och social kompetens, förmåga att tala inför grupp, som regelbundet jagar och under lång tid har jagat med hundras/-raser som ingår i SVK, och som i övrigt har bred jaktlig erfarenhet. Det betraktas som en förtjänst om sökande är auktoriserad provledare inom SVK och har tjänstgjort som provledare.

För att kunna antas till utbildning till domare i eftersöksgrenarna krävs att personen är medlem i SVK. Sökande ska ha fört egen­händigt dresserad hund i samtliga klasser till pris på jaktprov, varav minst en hund till pris i EKL.

Domarkommittén kan, om särskilda skäl föreligger, anta preparand som inte helt uppfyller dessa krav men som trots detta bedöms särskilt lämplig.

Förslag på personer till domarutbildningen

Förslag på person till domarutbildning kan lämnas direkt till eller till SVK:s styrelse. Berörd lokalavdelnings styrelse och berörd regionalt domaransvarig ska yttra sig om förslaget innan SVK/Domarkommitté lägger fram förslag till beslut av SVK:s styrelse.

Envar kan till SVK:s styrelse eller direkt till SVK/Domarkommitté föreslå person till utbildning. Berörd lokalavdelnings styrelse ska tillställas förslaget för yttrande, och domareleven antas av SVK:s styrelse efter denna beredning.

Utbildning av elev till domare för eftersöksgrenar

Utbildningen genomförs i form av:

  • Preparandkurs med skriftligt prov
  • elevtjänstgöring vid eftersöksgrenar
  • aspiranttjänstgöring eftersöksgrenar
  • auktorisation som domare för eftersöksgrenar

Elevutbildningen ska för eftersöksgrenar genomföras inom 2 år

Domarkommittén kallar till preparandkurs med genomgång av jaktprovsregler, egenskapsbedömning, tekniska och etiska anvisningar, uppträdande inför deltagare och publik mm. Efter godkänd preparandkurs inkl. skriftligt prov kallas preparanden till elevtjänstgöring.