Du är här

Information från samtal mellan SVK och Svenska Kleinermünsterländerklubben

Rolf Grönstedt, Ordförande i SVK har gett följande kommentar:

  • Vi har haft två möten med föreningen Svenska Kleinermünsterklubben som bildades i höstas av en grupp KlM-ägare. Syftet för SVK var att få en tydligare bild av vad man var missnöjd med och vilka konkreta förslag man vill framföra till SVK.
  • Vi har haft positiva samtal och den information vi nu gemensamt publicerar ger en tydligare bild av detta.
  • SVK HS kommer diskutera de framförda synpunkterna men även se till att de blir diskuterade i andra forum under våren såsom jaktprovdomarkonferensen och SVK:s ordförandekonferens samt avelskonferensen.
  • Information publiceras löpande. Beslut behandlas i enlighet med SVK:s beslutsordning.

Information från möte mellan 
SVK och Svenska Kleinermünsterländerklubben

En förening kallad Svenska Kleinermünsterländerklubben startades hösten 2019 av en grupp KlM-ägare. Bakgrunden var framförallt missnöje med att SVK inte fattade beslut om att införa UT/AT och därmed möjligheten för en utökad egenskapsbedömning av unghundar. Målet med den nybildade föreningen var också att bli en SKK - och specialklubbsansluten rasklubb.

SVK och KlM-föreningen har haft ett fysiskt möte och ett telefonmöte.
I det fysiska mötet deltog SKK:s jurist Fredrik Bruno och Kjell Svensson, chef för utbildnings- och tävlingsavdelningen. Från SVK deltog Rolf Grönstedt och Mårten Berg och från KlM-föreningen Melinda Hermansson, Johan Johansson samt Louise Björk, dock ej i telefonmötet. 

SKK redovisade sin organisation och de regler som gäller för denna. SKK slog fast att det är omöjligt att ansluta en ny klubb direkt till SKK eller till en annan specialklubb när SVK redan har ansvaret för KlM. Det får bara finnas en klubb per ras.

SKK förklarade att beträffande fråga om rasklubb inom SVK så är det en intern fråga för SVK. SVK informerade att det finns ett Fullmäktigebeslut att SVK inte ska ha rasklubbar och att det inte heller finns planer på att införa rasklubbar.

Syftet med det uppföljande telefonmötet var att utveckla och förtydliga vilka förslag KlM-föreningen vill framföra till SVK och det som framkom var främst följande:

  • KlM-föreningen anser att KlM blir för ensidigt bedömd som fågelhund i SVK. Det som framförallt saknas är bedömning av spårarbete före skott och test av om och hur hunden skallar på synintryck eller löpa.
  • Man vill även, som komplement till befintliga jaktprov, testa sina hundar i egenskapstest av typen UT/AT anpassade till svenska förutsättningar och bidra till att fler unga hundar liksom hela kullar blir testade. 
  • KlM-föreningen anser att proven ska avspegla den jakt som bedrivs med KlM. Det som saknas är test på spårlöpa och prov som utvärderar jakt på hårvilt. Man vill inte ha hundar som jagar för länge, samtidigt poängterade man att de stående egenskaperna också är väsentliga för rasen. 
  • KlM-föreningen vill att SVK ser över hur meriter från de tyska proven ska bedömas i Sverige och anser att en svensk hund med HZP merit ska kunna bli SE UCH. 
  • KlM-föreningen vill att alla ägare till KlM bör ges möjlighet att svara på en undersökning gällande eventuella förändringar som berör rasen.
  • Vi diskuterade möjligheten att anordna demonstrationstester/clinics för att ge möjlighet till inblick i och förståelse för hur UT/AT testerna genomförs och bedöms. SVK delar uppfattningen att det är bra om fler hundar bedöms.

Inga beslut har fattats vid mötena och SVK har förtydligat att alla förslag behandlas i enlighet med ordinarie beslutsgång inom SVK. Vi har dock kommit överens om att fortsätta dialogen.