Du är här

SKK har gett dispens från gällande regelverk

CS beslut per capsulam, 2020-05-12

Att i enlighet med SKKs stadgar § 9 mom. 3 Styrelsens uppdrag: ”Besluta om SKKs regler och riktlinjer samt ha rätt att bevilja dispens från dessa”, besluta om följande dispens från gällande regelverk för utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla från 1 juni 2020 till och med i första hand 31 augusti 2020.

Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK delegerat huvudmannaskapet till en special- eller verksamhetsklubb:

Respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat den 29 april 2020.

Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK centralt innehar huvudmannaskapet:

Respektive ansvarig kommitté har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat den 29 april 2020.

Utställningsverksamhet:

I praktiken är det väldigt få specialklubbsutställningar som går att genomföra utifrån de direktiv som SKK har utfärdat, så länge som regeringens beslut om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till maximalt 50 personer gäller. Därtill ska läggas myndighets rekommendation om att undvika resor utanför den egna regionen samt att personer ur riskgrupp inte ska närvara, dessa rekommendationer har SKK uttalat ska följas.

I de fall arrangerande specialklubb efter genomförd riskanalys ändå gör bedömningen att en utställning kan genomföras påtar sig specialklubben ansvaret för att SKKs direktiv följs. Om fler anmälningar än planerat kommer in som gör att klubben befarar att maxgränsen om 50 närvarande personer kan riskera att överträdas, ska bortlottning av anmälningar göras.

Anvisningar:

Begränsningen om maximalt 50 närvarande personer är ett förbud utfärdat av regeringen som ovillkorligen ska följas vid arrangemang inom SKK-organisationen. För att säkerställa att så sker ska arrangerande klubb vid sin riskanalys, inför beslut om ett arrangemang ska genomföras eller inte, planera för att ha god marginal till att uppnå denna gräns. Det är alltså viktigt att göra en så noggrann bedömning som möjligt där Datum/Date 2020-05-12 Sida/Page 2/2 verksamhetens förutsättningar gällande antal hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik m.fl. vägs in.

Special- eller verksamhetsklubb som är huvudman för respektive regelverk kan utfärda geografiska begränsningar som till exempel att endast lokalklubbens medlemmar har rätt att delta på en viss verksamhet. I dessa fall är det av största vikt att det framgår vid utannonsering av verksamheten.

Ytterst är det alltid den enskilda personens ansvar att följa myndighets rekommendation om att undvika resor utanför den egna regionen. Vid de gränsdragningsproblem som uppstår rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val.

Vid införande av eventuell begränsningsregel kan förarens hemvist vara en parameter för att undvika resor från olika delar av landet. Viktigt att detta framgår av utannonseringen.

Gällande att personer ur riskgrupper inte ska delta så är det endast i rollen som funktionär som arrangerande klubb har ansvaret genom att inte anlita funktionärer ur riskgruppen. I övrigt är det ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och SKKs direktiv.

Se vidare utdrag ur CS protokoll 4/2020 § 48 d).