Du är här

Jaktprov

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

När din hund är tio månader kan du börja delta på prov och startar då i ungdomsklass (Ukl). Att delta på prov är ett bra sätt att få ett kunnigt omdöme om din hunds prestationer. Men ännu viktigare är att du får många värdefulla tips och råd om hur du och din hund kan utvecklas vidare.

Domarna är alltid hjälpsamma och på proven träffar du också många erfarna hundförare.

Det finns olika typer av jaktprov för olika typer av fågelhundar. Alla är arbetsprov för att se om hunden klarar av en viss uppgift. Hundar som deltar används ofta vid jakt. Denna information nedan gäller jaktprov för raser tillhörande Svenska Vorstehklubben.

Vid jaktprov finns följande klasser

För att få starta på jaktprov ska hunden vara minst 10 månader.Unghundsklass (UKL): Hundar som är yngre än 24 månader

Öppen klass (ÖKL): Hundar som äldre än 24 månader och som har högst ett 1:a pris i ÖKL

Elitklass (EKL): Hundar som fått två 1:a pris ÖKL, eller ett 1:a pris ÖKL med fältbetyg 8 eller högre.

Hund får starta i EKL i eftersöksgrenar utan krav på att dessförinnan ha fått pris i ÖKL. Speciella regler gäller för hundar som deltagit i prov utomlands.

Hur går ett prov till och vad är det domaren bedömer?

Hundarna provas i tre olika grenar och proven ska i möjligaste mån likna jakt:

  • Fältarbete med apport

  • Vattenapport

  • Släpspår med apport

Vattenapport och släpspår med apport kallas med ett gemensamt namn eftersöksgrenarna. Hunden ska genomföra alla tre grenar och bedömningen sker samlat för att alla tre delgrenarna.

Det finns två olika typer av prov:

Odelat prov där alla tre delgrenar genomförs vid ett och samma provtillfälle

Delat prov där eftersöksgrenar och fältarbete med apport genomförs vid olika tillfällen.

Man kan göra flera eftersöksprov under ett år och det bästa resultatet får tillgodoräknas vid sammanräkning av totalpoängen vid delade fältprov under samma kalenderår.

Resultat i eftersöksgrenar vid delat prov får inte tillgodoräknas vid odelat prov, men resultat i eftersöksgrenar vid odelat prov får tillgodoräknas vid delat prov.

I UKL får resultat i eftersöksgrenar tillgodoräknas vid delat prov UKL oberoende av när provet i eftersöksgrenarna genomförts. Dock innan hunden fyllt 24 månader. 
I ÖKL och EKL får fältprov som genomförs mellan 1/1–30/6 sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 30/8 under samma kalenderår. För fältprov som genomförs mellan 1/7–31/12 gäller att man måste ha genomfört eftersöksgrenarna före fältprovet. 
Det bästa resultatet i eftersöksgrenarna är det som sammanräknas med fältprovet. Man kan därför göra flera eftersökprov utan att det har negativ inverkan på det sammanräknade priset. 

Man kan göra eftersöksgrenarna för mer än en klass. En UKL hund kan med andra ord starta i ÖKL på ett eftersöksprov. Detta kan vara en fördel om man vet eller tror att man under året kan komma att gå upp en klass. 

Betyg vid prov

Helhetsintrycket av hundens arbete är avgörande vid betygssättningen och alltför stor vikt ska inte läggas vid tillfälligt begångna fel.

Betyg sätts för varje provgren med betyg 4 – 10 eller ”ej godkänd” (eg).

Hund som under fältarbetet inte kommit för fågel ges omdömet “ej för fågel” (eff).

För godkänd prestation ska man ha lägst betyg 4 och hund som inte fått lägst betyg 4 i samtliga provgrenar kan inte tilldelas pris.

Betyget för varje provgren multipliceras med det tal som anges nedan och värdena summeras för alla tre provgrenar till en totalpoäng.

Så här räknar man ut poängen

1. Fältarbete: betyget x 10 Max 100 poäng
2. Vattenarbete: betyget x 5  Max 50 poäng
3. Släpspårsarbete:betyget x 3  Max 30 poäng
4. Apportarbete: betyget x 2 Max 20 poäng

Priser vid fältprov

Förstapris: minst 160 poäng och lägst betyg 7 i fältarbete

Andrapris: minst 120 poäng och lägst betyg 5 i fältarbete

Tredjepris: minst 80 poäng

Vad krävs vid fält- och apportarbete?

Hunden provas som stående fågelhund vid prov på ripa, fält- eller skogsfågel. Men annan jaktbar fågel kan̊ godkännas.

Hundarna provas parvis, men kan provas en och en i exempelvis i täckt terräng eller vid dimma.

Ingen annan teknisk utrustning än pingla, halsband och/eller täcke får användas. Man får alltså inte använda pejl vid prov.

För fältbetyg 4 ska hunden provas under minst 20 minuter, för fältbetyg 5 och 6 minst 30 minuter och för fältbetyg 7 och däröver gäller för UKL riktvärdet 45 minuter och för ÖKL och EKL riktvärdet 60 minuter. Domaren bedömer när hunden är färdigprovad och kan då också tillämpa en kortare provtid. Domaren kan när den vill avbryta provet om han eller hon bedömmer att hunden inte längre har chans att gå till pris. 

Unghundsklass UKL

I UKL ska särskilt värdesättas tidigt utvecklade och arbetsvilliga hundar med god jaktlust och goda jaktanlag. Eventuella brister i dressyren får inte i nämnvärd grad påverka betygsättningen av helhetsintrycket. I UKL behöver fågel inte fällas men i jaktbar situation ska skott lossas i samband med stånd och resning eller flog. Domaren avgör om situationen är jaktbar. Betyget påverkas inte av huruvida fågel fälls eller inte.

Öppen klass ÖKL och Elitklass EKL

I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flog för att hunden ska kunna godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning. Hunden ska ha minst två fågeltagningar för att betyg 8 eller högre ska kunna sättas på fältarbetet.

Hundens förmåga att under rådande förhållanden finna och behandla vilt liksom dess allmänna jaktegenskaper ska noga uppmärksammas. Hunden ska i sitt sök och övriga arbete föras utan onödiga kommandon eller visselsignaler och den ska villigt låta sig dirigeras.

Söket och farten ska vara anpassade efter rådande vind- och terrängförhållanden. Marken ska avsökas väl. Inget vilt som hunden provas på bör förbigås inom avsökt terräng. Ihållande rotning ger sänkt betyg.

Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid att hunden självständigt funnit fågel och spontant fattat stånd, samt att hunden på förarens kommando efter domarens order, frimodigt avancerat och rest fågel.

I samband med stånd och avance ska skott ha lossats och om möjligt fågel ha fällts. Löpande fågel ska hunden följa bestämt och villigt. Ovilja att resa fågel medför sänkt betyg.

Under avancen får föraren inte beröra hunden, och hunden ska efter förarens kommando självständigt resa fågeln. Då hund fattat stånd, eller rusar efter vilt, ska den andra hunden i paret vara lös och får inte kopplas förrän på domarens tillsägelse.

Om hund som fattat stånd är skymd för domare och förare räknas det hunden till förtjänst om den rapporterar eller kan avlockas från stånd.

Vid prov på skogsfågel räknas det hunden till förtjänst om den står för löpa och inväntar föraren.

Hund bör sekundera partner som fattat stånd eller ska av föraren kunna förmås att respektera partnerns stånd. Hund får inte "stjäla stånd" eller gå förbi partner och stöta vilt.

I flog, skott och fall ska hunden förhålla sig lugn och får inte rusa efter fågel.

Vad gäller vid apport?

Hunden ska på förarens kommando säkert och snabbt apportera fällt vilt och hämta det till föraren. Spontan apportering av fallvilt under pågående prov räknas hunden till godo.

Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter villebrådets tyngd och art ska observeras. Hundens apportgrepp får inte vara sådant att det skadar viltet.

Fälld fågel ska apporteras om det är möjligt. Blir inte fågel fälld ska kastapport utföras om möjligt i nära anslutning till flog och skott. Hunden ska då vara lös och sitta ca 2 meter vid sidan av föraren.

Fågelns nedslagsplats ska i ÖKL och EKL vara skymd för hund och förare. Olydnad före apportkommando belastar fältbetyget.

Hund som envist förföljer oskadat vilt, eller ren och andra tamdjur, bör uteslutas. Bedömningen ska vara mildast i UKL och hårdast i EKL.

Vad krävs vid vattenarbete?

Hundens vattenpassion samt dess förmåga att arbeta och apportera i vatten ska provas. Vid startplatsen ska domaren meddela föraren provområdets gränser.

Hunden ska på förarens kommando raskt och villigt gå i vattnet. Hunden ska rätta apportgreppet efter villebrådets tyngd och art och ta det till föraren. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet.

Unghundsklass UKL

I UKL utförs vattenarbetet på öppet vatten med en utkastad fågel. Skott avlossas inte. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst halva sträckan.

Öppen klass ÖKL

I ÖKL utförs vattenarbetet genom eftersök och apportering av en fågel som kastas i vass eller annan döljande vegetation omedelbart efter skott. Själva utkastet ska vara högt så att hunden har möjlighet att se den. Fågeln ska kastas ca 40-60 meter från stranden beroende på provplatsen och vattentemperaturen. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst halva sträckan. Hunden ska sitta okopplad vid sidan av föraren och förhålla sig lugn i skott och kast. Hund som går i skott eller kast kan inte få högsta betyg.

Elitklass EKL

I EKL utförs vattenarbetet genom eftersök och apportering av en fågel som är utlagd i vass eller annan döljande vegetation. Den läggs ut osynligt för hunden. Skott avlossas inte. Föraren ska anvisas fallplatsen. Söket får dirigeras av föraren från stranden med kommandon och handtecken. Fågeln ska ligga ca 40-60 meter från stranden beroende på provplatsen och vattentemperaturen. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst halva denna sträcka.

Vad krävs vid släpspårsarbete?

Hunden ska provas i sin förmåga att med ledning av spåret snabbt finna och apportera småvilt.

I UKL och ÖKL ska provet ske på släpad fågel eller kanin. I EKL ska provet ske på släpat jaktbart vilt med en vikt av minst 3 kg och högst 7 kg. Släpviltet ska vara kallt. Släpspåret ska läggas i bukter (i UKL endast i svaga bukter) och om möjligt i medvind.

I UKL ska spåret vara ca 100 meter och i ÖKL och EKL ca 200 meter.

Startplatsen ska markeras. Spårets sträckning markeras till ledning för domaren. Vid spårets slut läggs det släpade apportviltet.

Föraren får visa hunden startplatsen och spårriktningen samt ge kommando. Hunden ska då ta spåret och metodiskt följa det.

I UKL ska hunden vara lös eller gå med en lina som är minst minst 5 meter lång och leda föraren längs spåret fram till viltet som ska apporteras och föras tillbaka till startplatsen. Föraren har även rätt att använda lina på en del av spåret och sedan låta hunden gå lös.

I ÖKL och EKL får föraren följa hunden i högst 5 meter och ska därefter återvända till startplatsen. Hunden ska utan fler kommandon apportera släpobjektet och snarast återvända.

Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter villebrådets tyngd och art ska observeras. Hunden ska bära viltet till föraren. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet. Föraren ska under hundens arbete stå vid startplatsen.

Lyckas inte hunden i sitt arbete har föraren rätt att två gånger kalla in hunden och på nytt från startplatsen anvisa spåret. Lyckas hunden först i sitt andra försök ges högst betyg 8 och i sitt tredje försök högst betyg 6. Hund som gräver ned släpdjur ska underkännas