SVK i framtiden

SVK igår, idag, imorgon

Av Rolf Grönstedt, tidigare ordf. SVK

På Domar- och ordförandekonferensen i maj 2022 preseterade SVK:s ordförande Rolf Grönstedt sina inledande reflexioner mot bakgrund av dialogen och resultaten från enkäten. Detta var den presentation han gav:

Historiska perspektiv

Här är några exempel på vad man sagt tidigare inom klubben.

Det gäller att få hundar, som med lagom fart söka energiskt och utan avbrott i god kontakt med föraren. Blir farten för stor, går de egenskaper, som göra vorstehhunden till en allroundhund förlorade…Ramel 1935*

I början av 40-talet arbetade vissa för att stärka vorstehhundarnas ställning som goda fälthundar att konkurrera med de brittiska medan andra ansåg att avelsarbetet skulle koncentreras på bruksegenskaperna**

Harry Hamilton (1948) återknöt klubbens arbete till de bruksegenskaper som skulle tjäna främst vilt- och viltvårdsintressen samtidigt som hundarnas färdigheter inför fågel skulle vidmakthållas.**

*SVKs jubileumsbok 2017. ** SVKs jubileumsbok 1967

Provregler en tillbakablick

Stommen till dagens regelverk skapades mycket tidigt inom SVK

1951 fastställdes indelningen i UKL, ÖKL och EKL.

1971 infördes delade prov, vilket skapade livlig debatt

1980-talets början bestämdes att koefficienter för provmomenten skulle vara samma i de olika klasserna d.v.s. fält 10, vatten 5, spår 3 och apport 2

1982 infördes särskilda prov på fält

2000 infördes FBP, trots de olika förutsättningarna i vårt avlånga land. Provformen är ett test av den färdigutbildade mångsidiga jakthunden

Klubbens huvuduppgiften

SVK:s huvuduppgift är att främja sund avel och utvärdera aveln av våra raser 

Prov ska vara grunden för utvärdering av rasernas specifika och mångsidigt jaktliga egenskaper

Uppfödare ska ha möjlighet att utifrån respektive rasstandard och för jaktegenskaper via provresultat utvärdera sin uppfödning på ett relevant sätt

I SVK:s stadgar står följande

Främja avel av 

 • mentalt och fysiskt sunda
 • mångsidigt jaktligt och
 • exteriört fullgoda rashundar

Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr, mångsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa raser. 

Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning

Idag påverkas vi av många externa faktorer

 • Utredningen om fjälljakten
 • Vargpopulationen växer 
 • Eventuellt rödlistade arter
 • Eventuella restriktioner för fågelutsättningar
 • Försämrade biotoper för småvilt
 • Tillgång till och kostnad för prov- och jaktmarker
 • Ökade bestånd och ökad jakt på klövvilt

Men vi påverkas också av interna faktorer

 • Oenighet om avelsmål - vilken hund ska vi ha?
 • Oenighet om provsystem. Vad och hur ska vi utvärdera?
 • Diskriminering av raser
 • Krav på ras-specifika prov
 • Krav på rasklubbar
 • Attityd, ”inget för mig/oss, då ska ingen annan heller göra det..”

Jag ser ett antal huvudfrågor vi behöver diskutera vidare

Rasklubbens ansvar och perspektiv

 • Generellt beskrivs våra raser som ”Mångsidigt användbar jakthund med alla nödvändiga förutsättningar för arbete i fält, i skog och i vatten, såväl före som efter skott”.
 • För KlM gäller att hundar som är ”stumma” på löpa eller de som skallar omotiverat utan vilt inte uppfyller internationella avelskrav
 • Bedömer vi alla raser på rätt sätt utifrån rasstandard?
 • Testar vi det som motsvarar kravet i resp. rasstandard

Svaren kan delas upp i två huvudgrupper

1. Proven är i grunden bra - men några vill göra dem lättare andra svårare

 • Hur ska vi bedöma fart, vidd och reviering för olika raser?
 • Behöver egenskapspoängskalan utvecklas? 
 • Är det vattenpassion vi testar eller bytesmedvetenhet/jaktlust
 • Ska avancen utvärderas mer?
 • Mer mentalbedömning?
 • Använder vi gnällrutan för lite? 
 • Ska vi förenkla, eftersök 1 gång/klass, och fokusera på fågelprov?
 • Ska vi höja kraven för JCh, 1 odelat prov, fler underlag, dubbelapport?

2. Stommen är bra men vi kan utveckla och addera

 • Ska UKL bli Nybörjarklass med egenskapsbedömning utan pris?
 • Ska ett G i UKL/NKL bli obligatorisk för start i ÖKL?
 • Ska vi införa ett spår-och skalltest på löpa efter hare/räv 
 • Ska vi introducera 1 dagars UKL/ÖKL eller juniorklass i FBP?
 • Har vi för veka hundar? Mer BPH? Svårare eftersöksprov?
 • Ska vi ha en elitklass i viltspår?

3. Bemötande, Attityd, Respekt

 • Respekterar och bemöter vi alla deltagare på rätt sätt?
 • Respekterar vi alla raser på rätt sätt?

Jag gör två observationer

Det som framkommer i svaren från medlemmarna är bland annat:
1. Många vill ha utvärdering av spår efter hare/räv - MEN kontrollerat där föraren kan stoppa med signal eller intränad lydnad.

2. Våra hundar är över lag bra, men förarna behöver arbeta mer med att utbilda sina hundar. Man får inte en bra hund utan ganska mycket jobb och rätt träning.

Detta är de prov vi har idag

Detta är en enkel bild som visar de prov vi har idag:

 

Detta kan vara en bild med de prov vi skulle kunna komplettera med för framtiden: