Nytt från styrelsen

Styrelsemöte 2024/4- 2024-02-24--25

Föredrogs status angående pågående IT-utveckling. Beslutades uppdra åt Anna Nylander att ta fram kravspec för eventuell RDB-utveckling.
Föredrogs statistik kring provstarter, betygsättning och fällningar från de senaste 5 åren. Beslutades att informera på hemsida och Facebook angående statistik.
Beslutades utse Fredrik Lilliehöök till ledamot i DomK.
Beslutades införa krav på två praktiska tjänstgöringar för provledaraspiranter, en på eftersök och en på fält eller FBP.
Beslutades utse Anci Niklasson till ledamot i ExtK.
Behandlades ett antal nomineringar till hederstecken.
Föredrogs läget för regelrevideringen. Beslutades uppdra åt regelgruppen att genomföra remiss mot lokalavdelningarna under 2024.
Beslutades skapa PM Regelrevidering.
Beslutades godkänna innehållet i utkast till ny RAS för korthårig respektive strävhårig vorsteh.
Beslutades uppdra åt regelgruppen att undersöka implementeringen av HZP som merit för SE UCh.
Diskuterades utförligt "SVK och framtiden".
Föredrogs läget angående sponsring.
Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2024/3- 2024-02-14

Förtydligande av beslut kring teckningsrätt.

Styrelsemöte 2024/2- 2024-02-13

Utsågs SVK/HS inteckning i Årets Funktionär.

Styrelsemöte 2024/1- 2024-01-16

Utsågs Lars Hallerfors till regionalt domaransvarig för Bottenviken och Malmfälten.
Utsågs Maria Forss till avelsrådgivare för grosser münsterländer.
Avslogs begäran av bidrag för utlägg kopplat till domarutbildning.
Godkändes layout för nya diplom.

Styrelsemöte 2023/29 - 2023-12-13

Beslutades att DomK tar en diskussion med de domare som dömt på de marker för vilka synpunkter på utsättningarna inkommit. Beslutades att Maud Rahm informerar angående utsättning vid möte med lokalordföranden. Beslutades att Maud Rahm och Ulf Granberg genomför möte med berörda markägare.
Noterades utkast till budget för Riksprovet 2024.
Utsågs domare att döma vid Riksprovet 2024.
Beslutades att Maud Rahm och AvelsK diskuterar SKK:s remiss angående delegering av rasavelsansvar vid separat möte.
Beslutades att avelsrådgivarna för korthårig vorsteh gör översyn av layout för utkast till ny RAS.
För avelsmål och riktlinjer för hanhunds- och tiklistor har nya underlag inkommit. Underlagen skickas ut för kontrolläsning och senare beslut av SVK/HS. Beslutades att Katarina Farm Nordlander gör en första granskning innan utskick till SVK/HS.
Noterades ekonomisk redovisning för Riksprovet 2023. Beslutades bifalla ansökan om bidrag för domarkonstnader samt för diplom och hederspriser.
Beslutades att prov under jakttid inte för godkännas där markägaren inte vill att fågel fälls alls, oberoende av art och kön. Beslutades att frågan lyfts dels inom SVK/DomK dels med lokalordföranden vid kommande informatiomöte.
Beslutades uppdra åt Anna Berg och Lotta Ivarsson att ta fram utkast till nytt diplom som kan användas av lokalavdelningarna för olika aktiviteter.
Noterades anonym skrivelse angående domare, kurser och prov. Skrivelsen går inte besvara då den är anonym. Uppdrogs åt SVK/DomK att undersöka betygsättningen på de utpekade markerna.

Styrelsemöte 2023/28 - 2023-11-19

Beslutades auktorisera Anna Klockervold som fältdomare.
Beslutades auktorisera Lennart Karlsson som domare för eftersöksgrenar och fält.
Beslutades att inte ändra tidigare beslut angående dispens för tidiga prov (skog/fjäll) från 2024-08-20.
Beslutades för 2025 att ge dispens för tidiga prov (skog/fjäll) från 2025-08-20.
Beslutades fastställa provprogrammet för 2024.
Beslutade att Katarina Farm Nordlander och Agneta Aldor tar fram text till hemsida, Facebook och tidningen angående arbetsgången vid revidering av RAS.
Beslutades skicka RAS för kleiner münsterländer till SKK.
Diskuterades riktlinjer för hanhunds- och tiklistor. Ett antal uppgifter behöver dubbelkollas med avelsrådgivarna. Vissa riktlinjer bör samordnas för samtliga raser.
Noterades att inom jakttid ska fällning vara tillåten vid jaktprov.
Noterades att SVK behöver söka dispens hos SKK för att arrangera exkluderande prov, ex debutantprov och Ladypokalen.

Styrelsemöte 2023/27 - 2023-10-29

Beslutades anta en extra grupp elever till utbildning som domare för eftersöksgrenarna.
Noterades att viltspårmästaren 2024 arrangeras 2024-06-15.
Beslutades utöka referensgruppen för regelrevideringen med ytterligare två personer.
Information från möte med KLM-föreningen och SKK. Föreningen vill ta över RAS, och anser att förföljandet är minst lika viktigt som att hunden skallar och att hunden bör förfölja upp till 1,5 km med skall för att sedan frivilligt komma tillbaka. SKK noterade att SVK är specialklubben och äger RAS.

Styrelsemöte 2023/26 - 2023-10-18

Information om IT-projektet.
Information om ekonomiska läget.
Diskuterades akut domarbrist inom några lokalavdelningar. Beslutades tillåta Lennart Andersson att genomgå ny aspiranttjänstgöring. SVK/Mellansvenska har inget att erinra. Beslutades anta en liten kompletterande grupp domarelever för utbildning till domare i eftersöksgrenarna. CV på föreslagna namn tas in och domaransvariga får möjlighet att väga in.
Beslutades auktorisera Lars Hallerfors och Håkan Jönsson som domare för eftersöksgrenarna.
Noterades att SVK/Västsvenska accepterat att arrangera Riksutställningen 2025.
Diskuterades namnförslag på ny ledamot i ExtK.
Noterades att viltspåransvarig köpt in ett antal böcker för den donation som gjorts i Jens Sucksdorfs minne.
Diskuterades sponsring. Noterades att Robur valt att inte förlänga sitt samarbetsavtal med SVK på grund av allmän åtstramning.
Noterades att mötet mellan SVK och KLM-föreningen arrangeras 26/10. SVK har bett representant från SKK/Jakthundskommittén att närvara.
Beslutades att faktarutan för korthårig vorsteh publiceras i närtid.
Besluta om uppdatering av ordinarie provprogram.

Styrelsemöte 2023/25 - 2023-09-14

Information angående IT-projektet. Går bra, men konsultfirman verkar ha underskattat tidsåtgången. SVK ligger kvar i gamla systemet yttterligare någon tid.
Beslutades utse Anna Nylander, SVK/Västerbotten, till ansvarig för resultatdatabasen tillsammans med Simon Nyström.
Diskuterades det ekonomiska läget.
Diskuterades regelgruppens direktiv. Nuvarande regelverk bedöms i stort sett vara bra. Diskuterades utökning av referensgruppen: Beslutade fråga två personer om att ingå i referensgruppen.
Diskuterades inkommen skrivelse från medlem som ifrågasätter utsättning av fältfågel. Gällande regelverk ska följas för utsättning och träning. SVK har en checklista som ska fyllas i oavsett om fågel satts ut eller ej. Diskuteras vidare.
Information ha publicerats angående VM 2023.
JaktK inventerar viltspårsdomarna i lokalavdelningarna. Har förhoppning om ett reportage i varje nummer av Svensk Vorsteh.

Styrelsemöte 2023/24 - 2023-09-10

Diskuterades utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta och Norbergs kommuner. Beslutades att inte införa ytterligare restriktioner för boende inom smittzonen, samt att informera lokalavdelningar och medlemmar angående gällande restriktioner och föreskrifter angående sanering.

Styrelsemöte 2023/23 - 2023-08-30

Beslutades tilldela Svante Morén, SVK/Västerbotten, Stora Hederstecknet.

Styrelsemöte 2023/22 - 2023-08-28

Beslut om tilldelning av ett hederstecken.
Beslutades utse Susanne Legneskog, SVK/Västsvenska, till internationellt ansvarig.

Styrelsemöte 2023/21 - 2023-08-25

Beslutades auktorisera Robin Burck som domare för eftersöksgrenarna.
Beslutades utse medlemmar i referensgruppen för regelrevideringen. Gruppen kan vid behov kompletteras.
Beslut om tilldelning av två hederstecken.

Styrelsemöte 2023/20 - 2023-08-14

Beslutades auktorisera fem aspiranter som domare i eftersöksgrenarna.
Beslutades utse Fredrik Lilliehöök att döma vid RIksprovet 2023.
Beslutades utse ledamöter i regelgruppen (DomK/smk, AvelsK/smk, JaktK/smk, Agneta Ericsson (provledarrepresentant) samt Keneth Sundvall (statistik). Gruppen kan adjungera vid behov.
Beslutades till stöd för regelgruppen uese en referensgrupp med provdeltagare som representerar olika raser, delar av landet och olika fältslag. Diskuterades ett antal namnförslag.
En intressent har hört av sig angående posten som internationellt ansvarig. Ytterligare en person har också tillfrågats.
Information angående IT-projektet.
Beslutades återuppta inköp av SKK-data 3 gånger per år.
Beslut angående vilka domare som tillfrågas angående att döma RIksutställningen 2024.
Beslutades att Mia Umaerus Kempe tillfrågar SVK/Västsvenska angående eventuellt arrangemang av Riksutställningen 2025.
Diskuterades policy för Facebook. En policy behöver skrivas.
Noterades att Rolf Grönstedt kommer att företräda SVK med fullmakt vid SKK:s kennelfullmäktige.

Styrelsemöte 2023/19 - 2023-08-03

Beslutades utse Anna Björk och Anna Fors-Ward till domare för eftersöksgrenar.

Styrelsemöte 2023/18 - 2023-07-24

Beslutades utse Ingmar Tykesson till sammankallande i regelgruppen.
Beslutades att Maud Rahm kontaktar Ingmar Tykesson och diskuterar utkast till uppdragsbeskrivning och tidsplan.
Diskuterades internationellt ansvarig. I nuläget finns ingen på posten och inga kandidater.
Information om IT-projektet.
Beslutades uppdra åt Agneta Aldor att uppdatera den gamla kartläggningen över informationsflödet mellan SVK:s olika system.
Beslutades annonsera efter ytterligare person(er) som kan hjälpa till med resultatdatabasen.
Beslutades att Agneta Aldor lämnar InfoK samt att Maud Rahm kontaktar Charlotta Olovsson angående fortsatt uppdarag som ansvarig för provredovisarna.
Beslutades att Agneta Aldor arbetar vidare på utkast till uppdragsbeskrivning för nulägesinventering.
Beslutades att nästa ras för faktaruta blir korthårig vorsteh. Agneta Aldor, Björn Holgersson och Maud Rahm arbetar fram utkast.

Styrelsemöte 2023/17 - 2023-07-18

Beslutades utse Emma Forss till avelsfunktionär för kleiner münsterländer.

Styrelsemöte 2023/16 - 2023-07-17

Beslutades utse Ingemar Sjöström att döma i UKL vid Riksprovet 2023 i Lycksele.

Styrelsemöte 2023/15 - 2023-07-10

Beslutades avauktorisera en jaktprovsdomare.
Beslutades fastställa revidering av anvisningar för särskilt prov.
Beslutades fastställa revidering av anvisningar för jaktprovsdomare.
Beslutades att tillåta en lokalavdelning att kalla en tidigare avauktoriserad provledare till ny provledarutbilsning.
Beslutades att inte subventionera startavgifter för finsk landskamp för kleiner münsterländer.
Information angående IT-projektet.
Beslutades annonsera på Facebook och hemsida angående ny internationellt ansvarig.
Diskuterades sammansättning av regelgruppen.
Fastställdes uppdateringar av ordinarie provprogram.
Beslutades utse Agneta Aldor till avelsrådgivare för kleiner münsterländer.
Beslutades publicera faktaruta för kleiner münsterländer då den faktagranskats.

Styrelsemöte 2023/14 - 2023-06-26

Beslutades uppdra åt DomK att revidera anvisningar för särskilt prov samt anvisningar för jaktprovsdomare.
Föredrogs status för IT-projektet.
Beslutades ta fram utkast till dokument med uppförandekod och etiska regler för regler gällande domare/provledare samt medlemmar.
Beslutades utse Heinz Wester som SVK:s representant i KLM-I.

Styrelsemöte 2023/13 - 2023-06-12

Diskuterades ärendet angående lokalavdelning som inkommit med önskemål om omvärdering av den kandidat som avdelningen föreslagit. 
Beslutades ge DomK i uppdrag att revidera PM Utbildning Jaktprovsdomare med beskrivning av hur processen angående antagande av domarelev ser ut.
Diskuterades bemanning för kleiner münsterländer inom AvelsK, samt hur raserna ska avlas.
Beslutades utse representant för SVK vid SKK Kennelfullmäktige.
Diskuterades regler angående startvapen för privatpersoner respektive lokalavdelningar.
Utsågs Agneta Aldor till vice ordförande.

AU-möte 2023/2 - 2023-06-09

Beslut angående föreslagen elev för domarutbildning till eftersöksdomare.

AU-möte 2023/1 - 2023-05-29

Beslutades utse Petter Ekblom, SVK/Västsvenska, till ledamot i Domarkommittén.

Styrelsemöte 2023/12 (konstituerande) - 2023-05-27

Konstituerades styrelsen. Utsågs företrädare gentemot bank. Utsågs ansvarig utgivare för Svensk Vorsteh samt www.vorsteh.se.
Utsågs arbetsutskott (ordförande, kassör och sekreterare).
Utsågs justeringsperson för beslut per capsulam.
Fördelades ansvarsområden.
Diskuterades bemanningen i domarkommittén och ett antal namnförslag.
Diskuterades sammansättning på kommande regelgrupp.
Accepterades offert från Sogeti angående "Fas 1". Kravbeskrivningen lagd och arbetet påbörjat.

Styrelsemöte 2023/11 - 2023-05-26

Reviderades arbetsordning för provledaransvariga samt PM utbildning av jaktprovsdomare.
Beslutades att 3:e-pris FBP gäller för avelslistorna för samtliga raser.
Beslutades att preliminärt kullindex för strävhårig vorsteh ska vara minst 100.
Beslutades återremittera förslag om höjning av jaktprovsmerit i UKL till AvelsK för diskussion gällande samtliga raser.
Noterades att svar skickats på skrivelse angående tolkning av statuter för Friarbägaren.

Styrelsemöte 2023/10 - 2023-05-25

Beslutades angående hederstecken.

Styrelsemöte 2023/9 - 2023-05-07

Utsågs kandidater till ubildning för eftersöksgrenar.
Reviderades provprogrammet.

Styrelsemöte 2023/8 - 2023-04-24

Reviderades frågekompendium för provledarutbildning.

Styrelsemöte 2023/7 - 2023-04-17

Utsågs Barbro Åkesson till avelsråd för strävhårig vorsteh.

Styrelsemöte 2023/6 - 2023-04-06

Revidering av provprogram för SVK/Östra.

Styrelsemöte 2023/5 - 2023-04-04

Fastställdes SVK/HS svar på inkomna motioner till fullmäktige.
Fastställdes styrelsens proposition till fullmäktige.
Beslutades pausa fortsatta investeringar med Sogeti och hänskjuta frågan om fortsatt IT-investering till den kommande styrelsen.
Fastställdes verksamhetsbudget för 2024-2025.
Beslut angående bidrag till SVK/Västsvenska för domarkostnader i samband med St. Hubertusprov.
Fastställdes remissvar till SKK om junior- och veteranchamptionat.
Utsågs Geir Törnqvist till viltspåransvarig.
Reviderades ordinarie provprogram.

Styrelsemöte 2023/4 - 2023-03-28

Reviderades inteckning i vandringspriset Båten för 2022.

Styrelsemöte 2023/3 - 2023-02-25--26

Ordförande informerade att han meddelat valberedningen att han avböjer omval.
Fastställdes årssammanställningar för 2021 och 2022.
Utsågs Årets Funktionär.
Genomgång av tidsschema inför fullmäktige.
Föredrogs utkast till svar på inkomna motioner.
Beslutades lägga fram proposition angående utökade provformer/tester.
Föredrogs utkast till nya RAS-dokument.
Noterades att samma rutiner gäller fram till 2024 för aktiviteter under sommaren (ex träning och prov i eftersöksgrenar).
Avrapportering från DomK:s februarimöte med regionalt domaransvariga.
Avslogs återauktorisation för en tidigare jaktprovsdomare.
Föredrogs status angående IT-utvecklingen.
Fastställdes ändringar i ordinarie provprogram.
Besvarades ett antal skrivelser.
Beslutades tilldela en medlem Lilla Hederstecknet.

Styrelsemöte 2023/2 - 2023-01-30

Utsågs Pär-Lars Cummings till domaransvarig för SVK/Östra och SVK/Gotland.

Styrelsemöte 2023/1 - 2023-01-11

Diskuterades medlemsutvecklingen.
Beslutades att SVK/Södra arrangerar Riksprovet 2024 (fält). Fråga har gått ut angående Riksprovet 2025 (fjäll) men dialog med Länsstyrelsen avvaktas.
Diskuterades regelverk för eventuella nya provtyper (för utvärdering).
Flytt av hemsidan till nya plattformen pågår.
Diskuterades utkast till yttrande på inkomna motioner till fullmäktige.
Besvarades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2022/16 - 2022-11-21

Förtydligande av beslut angående extra bidrag till Riksprovet 2022.

Styrelsemöte 2022/15 - 2022-11-21

Ändring av datum för Debutantprovet i SVK/Södra.

Styrelsemöte 2022/14 - 2022-11-20

Beslutades auktorisera Benny Nilsson, Juha Åkerblom och Anders Håkansson att döma fullbruksprov.

Styrelsemöte 2022/13 - 2022-11-12--13

Diskuterades planering för 2023 samt verksamhetsplan 2024-25.
Diskuterades medlemsstatistik.
Beslutades byta webutvecklare..
Beslut angående extra bidrag för Riksprovet 2022.
Utsågs domare att döma Riksprovet 2023.
Beslut angående förfrågan för riksarrangemangen 2024 och 2025.
Fastställdes provprogram 2023.
Beslut angående dispens för prov innan 25/8.
Utsågs avelsfunktionärer för kleiner münsterländer och strävhårig vorsteh.
Föredrog status för revidering av RAS-dokumenten.
Beslut angående nominering till Hamiltonplaketten.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov.
Beslut angående utländska meriter som kan ersätta jaktprovsmeriter för SE UCh.
Beslut att ansöka hos SKK om att få införa test på löpa efter räv/hare.
Beslut att ansöka hos SKK om att få införa utökat eftersökstest.
Noterades att digital provledarutbildning för alla lokalavdelningar planeras.
Föredrogs inkomna svar på enkät angående enkät till jaktprovsdomare. Frågan kommer att diskuteras vid domarmöte i februari 2023.
Viltspårmästaren 2023 kommer arrangera semi-digitalt, likt 2022.
Uttagningar till EU-cup planeras i januari/februari och för VM i september.
Noterades att FCI godkänt SVK:s jaktprovsregler.
Planering inför fullmäktige 2023.
Beslut att köpa dator till kassören.

Styrelsemöte 2022/12 - 2022-11-02

Beslutade auktorisera Fredrik Andersson att döma fältprov.

Styrelsemöte 2022/11 - 2022-08-28

Beslutades tilldela Dag Teien Stora Hederstecknet.

Styrelsemöte 2022/10 - 2022-08-26

Beslutades auktorisera Roger Marklund att döma fältgrenarna.

Styrelsemöte 2022/9 - 2022-08-08

Beslutades utse Cilla Sandström till avelfunktionär för korthårig vizsla.
Beslutades tillstyrka förslag angående ändring för SKK:s bruksavels- och bruksuppfödarpris.
Reviderades anvisningar för jaktprovsdomare.
Noterades att domarkommittén inför en rapporteringsruting för gnäll vid prov.
Domarkommittén kommer att inventra framtida rekryteringsbehov av domare.
Beslutades fastställa förslag angående utbildning av fler FBP-domare.
Beslutades att vissa utländska jaktprovsmeriter ska kunna godkännas för att uppnås SE UCh. SVK/HS behandlar förslagen inför slutligt beslut.
Beslutades genomföra test på löpa efter hare eller räv 10-11 september.
Förslag till testprov för St. Hubertus har tagits fram.
Beslutades rekommendera lokalavdelningarna att alla reseersättningar till domare och andra funktionärer redovisas genom klubben för samtliga prov.
Swish kan nu användas som betalningssätt för prov via Payson. Lokalavdelningarna har informerats.
Reviderades ordinarie provprogram.
Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2022/8 - 2022-06-27

Ett antal beslut angående nya avelsfunktionärer och avelsråd.
Diskuterades SKK:s princip att kunna åberopa utländska provmeriter för svenskt utställningschampionat. Beslutades ta fram diskussionsunderlag.
Diskuterades de synpunkter som inkommit i medlemsenkäten. Beslutades undersäka möjligheten att genomföra demonstrationsprov av spår på löpa efter räv eller hare. Beslutades undersöka möjliheten att utforma ett endags junior-FBP.
Fastställdes beslut i protokoll SVK/AU 2022/2.
Noterades budgetuppföljningen från jaktprovsdomarkonferensen.
Noterades att intresset för gemensamt bokföringsprogram för SVK/HS och lokalavdelningarna verkar ha avtagit.

AU-möte 2022/2 - 2022-06-12

Beslutades revidera ordinarie provprogram.

Styrelsemöte 2022/7 - 2022-05-20--21

Föredrogs statistik över medlemsinbetalningar och medlemsutveckling.
Föreslogs att hantering av skattepliktiga utbetalningar diskuteras under ordförandekonferensen samt att alla aktiviteter betalas fullt vid anmälan till lokalavdelningarna, som sedan hanterar redovisning mot Skatteverket samt utbetalningar för utlägg och kostnader.
Diskuterades kommande utveckling av anmälnings- och betalningssystemet.
Diskuterades översyn av organisationen av informationen på hemsidan. Mycket har lagts till senaste åren.
Avrapportering från jaktprovsdomarkonferensen.
Föredrogs status angående arbetet med dispens för prov och träning under hundförbudsperioden.
Reviderades PM Jaktprov angående tidpunkter för olika provtyper samt milersättning.
Reviderades anvisningar för särskilt prov angående tidpunkten för särskilt fältprov.
Beslutades revidera anvisningar för jaktprovsdomare.
Avelskommittén föredrog status på planeringen inför Riksutställningen. samt arbetet med rekrytering av avelsfunktionärer.
Jaktkommittén föredrog information angående arrangemanget av Viltspårmästaren.
Fastställdes revidering av arbetsordningen.
Behandlades överklagande angående historisk inteckning i ett vandringspris. Konstaterades att de statuter som gällde vid den tidpunkten kunde tolkas på mer än ett sätt.
Beslutades genomföra översyn av samtliga statuter för vandringspriser för att revidera och förtydliga ytterligare, samt föra in redogörelse för hur tolkning sker.
Behandlades ett antal skrivelser.
Sponsoravtalen med Agria och Bozita-Robur har förlängts.

Styrelsemöte 2022/6 - 2022-05-03

Fastställdes beslut i protokoll SVK/AU 2022/1.
Reviderades ordinarie provprogram.

AU-möte 2022/1 - 2022-04-22

Beslutades auktorisera Fredrik Zethraeus som viltspårdomare.
Beslutades ändra inteckningen för SVK:s vandringspris för bästa ungersk vizsla för 2021.

Styrelsemöte 2022/5 - 2022-04-02

Beslutades att höjd milersättning kan införas från 2022-04-01.

Styrelsemöte 2022/4 - 2022-03-30

Göran Stamborg utsågs till ledamot av domarkommittén från 2022-05-09 samt Torulf Johnson till domaransvarig för SVK/Bottenviken och SVK/Malmfälten samt Stefan Svensson till domaransvarig för SVK/Västsvenska och SVK/Småland-Östergötland.
Utsågs från 2022-07-01 Ellen Vesterlund till avelsrådgivare för kleiner münsterländer samt Kickan Hansson till avelsrådgivare för långhårig vorsteh och grosser münsterländer.
Reviderades ordinarie provprogram.

Styrelsemöte 2022/3 - 2022-03-01

Fastställdes inteckningar i Årets Hundar.

Styrelsemöte 2022/2 - 2022-02-26--27

Noterades att samtliga inteckningar i Årets Funktionär inkommit för 2021, samt att diplom skickats ut.
Diskuterades förslag från lokalavdelningarnas kassörer angående samordning angående vilket redovisningssystem som används av SVK/HS samt lokalavdelningarna. Om samma system används på flera ställen finns bollplank vid frågeställningar.
Beslutades att SVK/HS bidrar till projektet "Jakt för alla".
Beslutades införa möjlighet till höjd milersättning utöver den skattefria nivån, samt publicera information angående administration av denna samt gemensam mall till reseräkning för alla lokalavdelningar.
Exteriörkommittén undersäker möjligheten till ytterligare resurs i kommittén som avlastning.
Beslutades att exteriörkommittén arbetar fram utkast till instruktion för exteriördomare angående gränsdragningen mellan tantecken och tanfärg.
Domarkommittén informerade angående möte med domaransvariga samt angående den kommande domarkonferensen.
Information från Jaktkommittén angående utredningen kring fjälljakten, fågeldirektivet samt viltspårmästaren.
Informerades angående uttaglningen till EU-cup samt VM för korthår.
Förevisades uppdateringar för anmälnings- och betalningssystemet.
Föredrogs status för utredningsuppdraget inför kommande regelrevidering.
Genomgång av planering och schema för ordförandekonferensen.
Behandlades nomineringar till hederstecken från SVK/Malmfälten.
Genomgång av utkast till reviderad arbetsordning.
Reviderades PM Redovisning med korrekt adress för kritiklappar från utställningar.
Behandlades ansökan om byte av lokalavdelning.

Styrelsemöte 2022/1 - 2022-01-07

Reviderades anvisningar för jaktprovsdomare.

Styrelsemöte 2021/15 - 2021-12-16

Föredrogs status angående arbetet med automatisk betalning av medlemsavgift för nya medlemmar.
Beslutades skicka ut informationstext angående skattepliktiga utbetalningar.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov angående inventering.
Den engelska översättningen av jaktprovsreglerna har skickats till SKK.
Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2021/14 - 2021-11-20--21

Informationskommittén arbetar för närvarande med automatisk medlemsbetalning för nya medlemmar.
Information angående hantering av skattepliktiga utbetalningar har skickats ut.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov angående inventering.
Reviderades rutindokument för viltspårprov.
Uttagning för EU Cup genomförs 2022-01-08.
Noterades att specialklubbarna inom SKK överklagar tidsplanen för remissen angående nya typstadgar.
Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2021/14 - 2021-11-20--21

Föredrogs aktuell status på medlemsinbetalningar. För närvarande närmare 2100 medlemmar. Fortsatt ökning månad för månad.
Beslut om bidrag till Riksprovet 2021.
Utstågs domare att döma vid Riksprovet 2022.
Beslutades om generell dispens att arrangera jaktprov (särskilda och ordinarie) på fjäll/skog under tiden 20/8 -- 24/8.
Fastställdes provprogrammet för 2022.
Reviderades riktlinjer för tik-/hanhundslistor för strävhårig och korthårig vorsteh.
Uppdaterades PM Särskilda prov.
Behandlades ett antal skrivelser och remisser.
Behandlades överklagande gällande vandringspris.
Utsågs SVK/HS inteckning i Årets Funktionär.
Beviljades en ansökan om byte av lokalavdelning.
Utsågs sammankallande i arbetsgrupp inför kommande regelrevidering.

Styrelsemöte 2021/13 - 2021-10-17

Auktoriserades Pär-Lars Cummings som domare för fältprov.

Styrelsemöte 2021/12 - 2021-10-01

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB.

Styrelsemöte 2021/11 - 2021-08-21

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB.

Styrelsemöte 2021/10 - 2021-08-02

Diskuterades aktuell status för betalda medlemsavgifter.
Diskuterade status för integration mot resultatdatabasen.
Beviljades fyra dispenser för att anordna särskilda prov på skog och fjäll under perioden 20/8 - 24/8.
Fastställdes ändringar i provprogrammet för SVK/Östra samt SVK/Västerbotten.
Noterades att SKK/Jakthundskommittén fastställt SVK:s reviderade regler för jakt- respektive fullbruksprov med en justering i § 4 som ska lyda "Svenskägd eller delägd...". SKK har också fastställt nya allmänna regler för prov och uställningar vilka införts i SVK:s reviderade regler.
Beslut angånde riksprovets genomförande.
Reviderades dokument för provledarubildning, domaranvisningar för jaktprovsdomare samt PM Utbildning jaktprovsdomare.
Inkommen skrivelse angående utdelat inteckning för ett vandringspris diskuterades. Beslut vid kommande möte.
Beslut angående utdelning av Lilla Hederstecknet.

Styrelsemöte 2021/9 - 2021-07-23

Beslut om företrädare och behörigheter gentemot Swedbank AB.

Styrelsemöte 2021/8 - 2021-05-29 (konstituerande)

Konstituerades styrelsen, samt utsågs firmatecknare och ansvarig utgivare för Svensk Vorsteh och hemsidan.
Utsågs Arbetsutskott samt fördelades ansvarsområden.

Styrelsemöte 2021/7 - 2021-05-28

Diskuterades genomförande av fullmäktige.
Diskuterades inkomna betalningar av medlemsavgiften.
Beslutades utse Andreas Nyquist till viltspåransvarig.
Diskuterades genomförande av Riksprovet. Tas upp som informationspunkt under fullmäktige.
Beslutades att lägga till en informationspunkt under fullmäktige angående Riksutställningen.
 

Styrelsemöte 2021/6 - 2021-05-13

Beslutades i enlighet med beslut SVK/HS 2021/5 § 1 att utse nya inteckningar i tre vandringspriser för 2020.

Styrelsemöte 2021/5 - 2021-05-03

Beslutades revidera tidigare beslit engående exteriör merit för vandringspriser, samt se över tillselningen av samtliga vandringspriser för 2020.

Styrelsemöte 2021/4 - 2021-04-26

Diskuterades läget angående inbetalningar av medlemsavgifter.
Föredrogs erfarenheter från digitala rasträffar.
Diskuterades avelskonferensen.
Diskuterades revidering av PM Redovisning av prov och utställning.
Avrapportering från Jaktkommittén
Föredrogs utkast till revidering av dokument från domarkommittén.
Auktoriserades Josef Alenius som fältdomare.
Diskuterades praktiskt genomförande av fullmäktige.
Föredrogs två skrivelser gällande vandringspriser.

AU-möte 2021/3 - 2021-04-20

Beslutades ställa in Riksutställningen och Avelskonferensen. Digitalt program för Avelskonferensen arrangeras istället.

Styrelsemöte 2021/3 - 2021-04-06

Beslutades fastställa verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020.
Beslutades skicka bankgiroavi till de som inte beltalt medlemsavgift.
Fastställdes styrelsens svar på inkomna motioner.
Beslutades att inte införa subvention av medlemskap till valpköpare, men att diskutera hur dessa kan engageras i samband med kommande ordförandekonferens.

Styrelsemöte 2021/2 - 2021-02-27 samt 2021-03-03

Utsågs Ellen Vesterlund till sammankallande i exteriörkommittén.
Beviljades dispensansökan från SVK/Gotland angående geografisk begränsning vid utställning.
Utsågs tillfälligt Ellen Vesterlund till avelsfunktionär för grosser münsterländer.
Diskuterades HD-index/avelsmål.
Föredrogs status för nya anmälningssystemet och betalning av medlemsavgifter.
Beslutades avveckla Datakommittén och överföra verksamheten i Informationskommittén.
Beslutades att medlemskap från och med 2021 gäller 1 år från betalningsdatum.
Föredrogs information från regionalt domaransvariga.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov.
Noterades att omkring en tredjedel av genomförta prov på fältfågel saknar checklista för utsatt fågel.
Diskuterades principer för eventuell återauktorisering av provledare.
Beslutades bilda Jaktkommittén.
Beslutades arrangera fullmäktige digitalt.
Diskuerades förslag till svar på inkomna motioner.
Beslutades utse Rolf Grönstedt till delegat vid kennelfullmäktige med fullmakt att rösta för båda SVK:s delegater.
Beslutades återgå till ordinarie provregler vad gäller tidpunkt för eftersöksgrenar. Covid-untantaget som infördes under 2020 förlängs inte.
Beslutades utse Frida Aldor till utställningssekreterare. Funktionen utställningsansvarig läggs på exteriörkommittén.

Styrelsemöte 2021/1 - 2021-02-14

Utstågs Årets Funktionär.

AU-möte 2021/2 - 2021-01-18

Föredrogs status för nya provredovisningssystemet för SVK/DomK.

AU-möte 2021/1 - 2021-01-12

Beslutades genomföra de två nästkommande styrelsemötena i digital form.
Diskussion och beslut angående rekommendationer för fullmäktige och lokalavdelningars årsmöten.

Styrelsemöte 2020/18 - 2020-11-24

Beslutades avsätta reserver i bokslutet avseende jaktprovsdomar- samt avelskonferens för 2021.
Beslutades förnya avtal för två huvudsponsorer. Avtalet med den tredje huvudsponsorn löper på.
Utsågs domare till Riksprovet 2021.
Beslutades fastställa provprogrammet för 2021.
Beslutades godkänna ansökan om utökning av rasregister för en exteriördomare.
Beslut angående anmälningsavgift till avelskonferensen 2021.
Beslut angående revidering av text för fotoförbud i samband med bedömningsmomentet under jaktprov.
Föredrogs status angående nya anmälnings- och betalsystemet, samt koppling till RDB och rapportering till SKK.
Beslutades lägga ner annonstorget på hemsidan.
Föredrogs lägesrapport från jaktbruksgruppen.
Avrapporterades erfarenheter från de avdelningar som beviljats dispens att arrangera särskilda skogsprov innan 25/8.
Beslutades att exteriörbedömning tills vidare gäller som underlag till tik-/hanhundslistorna vad gäller utställningsmerit.
Beslutades använda rosett med färgerna grön/vit/gul för samtliga arbetschampionat.
Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2020/17 - 2020-10-27

Beslutades auktorisera domare för fältprov.

Styrelsemöte 2020/16 - 2020-10-16

Beslutades auktorisera domare för fältprov.

Styrelsemöte 2020/15 - 2020-10-06

Beslutades auktorisera domare för fältprov.

Styrelsemöte 2020/14 - 2020-08-19

Beslutades auktorisera domare i eftersöksgrenar.

Styrelsemöte 2020/13 - 2020-08-06

Beslutades auktorisera domare i eftersöksgrenar.

Styrelsemöte 2020/12 - 2020-08-05

Beslut angående tre dispensansökningar för att arrangera särskilda skogsprov innan 2020-08-16.
Föredrogs information angående Lathunden.
Föredrogs information angående anmälningssystemet.
Föredrogs skrivelse från Norsk Vorstehklub angående färgen "gelber brand".
Beslut angående ändring av ett antal provdatum samt ett antal inställda prov.
Beslut angående önskemål om byte av lokalavdelning.

Styrelsemöte 2020/11 - 2020-07-23

Beslutades auktorisera domare för eftersöksgrenar.

Styrelsemöte 2020/10 - 2020-06-24

Beslutades ställa in riksprovet 2020 med anledning av Covid-19.
Beslutades efter kontakt med berörda lokalavdelningar att SVK/Västsvenska arrangerar riksprovet 2021 (fält), SVK/Malmfälten riksprovet 2022 (fjäll) och SVK/Västerbotten riksprovet 2023 (skog).
Noterades att kontrolläsning av reviderade regeldokument genomförts inom styrelsen och regelgruppen utan kommentarer, och att dokumenten därefter skickats till fullmäktigedelegaterna utan att några kommentarer inkommit.
Beslutades skicka in regeldokumenten till SKK.
Reviderades dokument angående "jaktbar mås" samt valbart vilt på släpspår oavsett klass. Kompletterande text angående filmning/fotografering.

Styrelsemöte 2020/9 - 2020-05-31

Beslutades att nuvarande krav och refler för start i jaktklass och för att bli SE Uch är väl avvägda och i linje med de krav som ställs i Norge, Finland och Danmark.
Noterades att SKK/Jakthundskommitté fastställt SVK:s ansökan om dispens för §8 i jaktprovsreglerna.
Reviderades PM jaktprov/riksprov.
Diskuterades restriktioner pga Covid-19.
Beslutades införa listor för "Övriga kullar".

Styrelsemöte 2020/8 - 2020-05-13

Beslut angående dispensregler för jaktprovsreglernas § 8.
Reviderades provledarkompendium.
Beslutades auktorisera viltspårsdomare.
Diskuterades krav för UCH i våra grannländer.
Beslut angående inteckning i Hjorthornet för 2019.
Beslut att även skicka regeldokumenten till ordförande och vice för fullmäktige, regelgruppen, domarkommittén och avelskommittén för kontrolläsning.

Styrelsemöte 2020/7 - 2020-04-21

Beslut angående ändringar i utställnings- respektive jaktprovsprogrammet med anledning av Covid-19.
Diskuterades dispens från jaktprovsreglernas § 8.
Diskuterades provverksamheten och restriktionerna för Covid-19.
Fastställdes årssammanställningen för 2019.
Fastställdes inteckningarna i Årets Hundar.
Beslutades fastställa de dokument som ska skickas till SKK för regelrevideringen. Beslutades också skicka dokumenten till samtliga fullmäktigedelegater med önskat svar angående eventuella kommentarer senast slutet av maj.
Noterades önskemål från SVK/Västsvenska att få arrangera riksprovet 2021 om årets riksprov ställs in på grund av Covid-19.
Beslutades arrangera fullmäktige 2021-05-29--30.
Beslutades arrangera domarkonferens 2021-05-08--09.
Föredrogs status för anmälnings- och betalningssystemet.

Styrelsemöte 2020/6 - 2020-04-16

Beslut angående ändring av datum och ort för eftersöksprov i SVK/Jämtland-Västernorrland.

Styrelsemöte 2020/5 - 2020-03-26

Beslutades med anledning av Covid-19 ställa in domarkonferensen samt ordförandekonferensen.
Beslutades genomföra telefonkonferens med samtliga ordförande.
Beslutades ställa in avelskonferensen. Beslut måste senare tas angående hur RAS-revideringen ska hanteras.
Beslutades ställa in viltspårmästaren, men att avvakta med beslut angående riksutställningen.
Beslutades avslå önskemål angående temporära regler för provledare.
Beslutades utse Britt-Marie Dornell till medlem i exteriörgruppen.
Reviderades anvisningar för särskilt prov, PM Jaktprov/Riksprov och provledarkompendium.
Beslut angående ändrat datum för viltspårprov SVK/Småland-Östergötland.

Styrelsemöte 2020/4 - 2020-02-29 -- 03-01

Beslut angående anmälningsavgift för avelskongerensen.
Utsågs avelsfunktionär för kleiner münsterländer.
Diskuterades listor för övriga parningar, samt information till valpköpare.
Beslut angående enkät till ägare och uppfödare av ungersk vizsla.
Reviderades PM Utställning.
Reviderades provledarkompendium, anvisningar för jaktprovsdomare samt PM Jaktprov.
Noterades inkomna skrivelser angående utsättning av fågel samt genomförande av FBP.
Beslut angående avgift för uttagning till EU Cup.
Diskuterades konvertering av utländska provmeriter.
Avrapportering för anmälnings- respektive betalningssystemet.
Beslut om skriftlig omröstning angående redaktionäll ändring av jaktprovsregler.
Beslut angående ett antal hederstecken.
Noterades att remissvar på första paketet angående nya jakttider skickats in.
Beslut angående ändring av datum för ordinarie FBP för SVK/Västsvenska.
Beslutades skicka dispensansökan från SVK/Västerbotten att i informationssyfte få släppan en färdigdresserad hund 2020-08-15 vidare till SKK.

Styrelsemöte 2020/3 - 2020-01-30

Diskuterades remisser angående viltspårsregler samt allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.

Styrelsemöte 2020/2 - 2020-01-26

Föredrogs information angående dialog med Svenska Kleinermünsterländerklubben.

Styrelsemöte 2020/1 - 2020-01-09

Diskuterades hälsofrågor för korthårig vorsteh.

AU-möte 2019/7 - 2019-12-30

Fastställdes ändringar i ordinarie provprogram.

Styrelsemöte 2019/13 - 2019-11-26

Fastställdes provprogrammet för 2020.

Styrelsemöte 2019/12 - 2019-11-23--24

Beslut om princip angående fördelning av kostnader för återträff för nyutbildade jaktprovsdomare.
Beslut angående verksamhetsbidrag för Riksprovet 2019.
Beslut angående princip för bidrag för långväga domare.
Behandlades ett antal avelsfrågor; avelskonferensen 2020, hälsoläget för ungersk viszla, auktorisation av examinator, HD-information och färgfel på strävhårig vorsteh.
Föredrogs status för domarkonferensen 2020.
Beslutades att checklista för utsatt fågel ska fyllas i för alla prov på fältfågel, oavsett om fågel satts ut eller ej.
Beslut angående tillhandahållande av pejl när tillstånd erhållits att använda sådan.
Auktoriserades viltspårdomare vid FBP.
Behandlades provprogrammet för 2020.
Diskuterades Riksprovet 2020. Utsågs domare att döma Riksprovet 2020.
Utsågs SVK/Västerbotten att arrangera Riksprovet 2022 (skog).
Avrapporterades internationella aktiviteter, bland annat uttagning till och deltagande i EU Cup. VM-uttagning har också genomförts.
Beslutades angående bidrag till VM-deltagare för SVK:s raser.
Behandlades ett antal skrivelser och remisser (viltspårsregler, allmänna provregler, utställningsregler).

Styrelsemöte 2019/11 - 2019-11-06

Euktoriserades en domare i eftersöksgrenarna.
Diskuterades information att publicera med anledning av KLM-upprop på Facebook.
Diskuterades utökning av behörighet för exteriördomare.
Styrelsemöte 2019/10 - 2019-09-17

Behandlades en ansökan om byte av lokalavdelning.
Reviderades domaranvisningar för FBP.
Diskuterades Riksprovet 2020.
Föredrogs information från Avelskommittén, samt angående genomförd utttagning till VM för kontinentala stående fågelhundar.

Styrelsemöte 2019/9 - 2019-09-14

Auktoriserades en jaktprovsdomare i fältmomentet.

Styrelsemöte 2019/8 - 2019-08-31

Auktoriserades en domare i eftersöksgrenarna.

Styrelsemöte 2019/7 - 2019-08-13

Auktoriserades två domare i eftersöksgrenarna.

Styrelsemöte 2019/6 - 2019-08-06

Föredrogs status för Riksprovet 2019 och Avelskonferensen 2020.
Auktoriserades två domare i eftersöksgrenarna.
Föredrogs status för nya anmälningssystemet.
Diskuterades reviderat ansökningsförfarande för kennellänkar på hemsidan.
Utsågs SVK/Malmfälten att arrangera Riksprovet 2021 (fjäll).
Behandlades ett antal skrivelser, bla angående gär för strävhårig vorsteh, och en ansökan om tillfälligt byte av lokalavdelning.

AU-möte 2019/6 - 2019-07-15

Behandlades ansökan om att arrangera särskilda prov på skog och fjäll 2019-08-18 -- 2019-08-24.

AU-möte 2019/5 - 2019-05-28

Utsågs ny ledamot i SVK/DomK.
Behandlades byte av provdatum, samt ansöka om byte av lokalavdelning

Styrelsemöte 2019/5 - 2019-05-25

Konstituerades den nyvalda styrelsen.

Styrelsemöte 2019/4 - 2019-05-24

Behandlades ett stort antal skrivelser och remisser.
Behandlades ett antal avelsfrågor, bland annat hälsoläget för ungersk vizsla.

Styrelsemöte 2019/3 - 2019-04-16

Fastställdes revideringar för SVK:s arbetsordning och tillhörande PM.
Diskuterades svar på inkomna motioner.
Utsägs ersättningsdomare till Riksprovet i UKL/fält.
Reviderades anvisningar för jaktprovsdomare.

AU-möte 2019/4 - 2019-03-27

Fastställdes årssammanställningen för 2018.

AU-möte 2019/3 - 2019-03-20

Fastställdes principer för redovisning av avelsstatistik i årssammanställningen
Reviderades (redaktionella ändringar) tre statuter och fastställdes namn för Axelssons Brännvinsplunta.

AU-möte 2019/2 - 2019-03-18

Beslut om sammansättning i SVK/DomK.
Beslut angående nomineringsprocess för nya ledamöter till SVK/DomK.

Styrelsemöte 2019/2 - 2019-03-04

Utsågs ny domaransvarig för Västerbotten.

Styrelsemöte 2019/1 - 2019-02-23--24

Statusrapport från valberedningen föredrogs.
Planering inför fullmäktige.
Föredrogs status för hemsideprojektet och nya amälningssystemet.
Behandlades ansökningar om utökning av rasregister.
Diskuterades hälsofrågor för två raser.
Status angående preparanderna till domarutbildning.
Rapport från domarmöten.
Reviderades ett antal PM.
Besvarades ett antal skrivelser.

AU-möte 2019/1 - 2019-01-13

Beslut angående eftersöksdomare, EKL, vid Riksprovet 2019.

AU-möte 2018/12 - 2018-12-20

Beslut angående ändring av klasser för skogsprov i SVK/Västerbotten 2019-08-31.

AU-möte 2018/11 - 2018-12-12

Fastställdes provprogram för 2019.
Rapport angående revidering av arbetsordning.

Styrelsemöte 2018/7 - 2018-11-17--18

Planering inför årssammanställning och Fullmäktige 2019.
Mårten Berg adjungerades till SVK:s styrelse fram till Fullmäktige 2019.
Beslut om bidrag för Riksprovet 2018.
Rapport angående förberedelserna för Exteriördomarkonferensen 2019.
Fastställdes nya raskompendier.
Utsågs nytt avelsråd för Korthårig vorsteh.
Reviderades PM Avelskommittén.
Beslut om nomineringar till Hamiltonplaketten.
Planering inför fullmäktige 2019. Beslutades arrangera fullmäktige 25-26/5 2019.
Auktoriserades domare för FBP och FBP-viltspår.
Utsågs domare till Riksprovet 2019.
Utsågs ny domaransvarig för SVK/Mellansvenska.
Rapport från regelgruppen. Beslut om remissinstaner och remisstidpunkt.
Rapport från valberedningen.
Rapport angående internationell verksamhet.
Besvarades ett antal skrivelser.
Reviderades statuterna för samtliga vandringspriser.
Regelremiss inför regelperioden 2022.
SVK:s nuvarande prov- och championatsregler gäller från 2017-01-01 och nästa regelrevidering gäller från 2022-01-01 vilket innebär att SVK måste ta beslut om revideringen vid fullmäktige 2019.
Information om regelremiss

Styrelsemöte 2018/7 - 2018-10-08

Auktorisation av FBP-domare.

Styrelsemöte 2018/6 - 2018-09-25

Beslutades kalla domarelever till aspiranttjänst för FBP respektive FVP-viltspår.

Styrelsemöte 2018/5 - 2018-08-07

Revidering av provledarkompendium.
Antagande av domarelever för FBP-viltspår.
Revidering av statuter för samtliga vandringspriser.
Besvarades ett antal skrivelser från SKK.
Ändring av antal domare vid Riksprovet 2018.

AU-möte 2018/10 - 2018-06-26

Beslut angående byte av lokalavdelning.

AU-möte 2018/9 - 2018-06-05

Beslut om utökad behörighet för exteriördomare.

Styrelsemöte 2018/4 - 2018-06-02

Fastställdes utökning av rasregister för exteriördomare.
Rapport från valberedningen.
Rapport från regelgruppen.
Beslut om VM-uttagning.

AU-möte 2018/8 - 2018-05-24

Beslut angående tryck av rollups till samtliga lokalavdelningar.

AU-möte 2018/7 - 2018-05-09

Komplettering av regelgruppens uppdrag.

Styrelsemöte 2018/3 - 2018-05-02

Fastställdes årssammanställningen för 2017.
Utsågs avelsrådgivare för Långhårig vorsteh.
Utsågs SVK/Västsvenska att arrangera Riksprov 2020.
Utsågs domaransvarig för SVK/Östra och SVK/Gotland.
Beslutades skänka en låda jubileumsböcker till varje lokalavdelning.

AU-möte 2018/6 - 2018-04-22

Reviderades PM Jaktprov/Riksprov samt Provledarkompendium.

AU-möte 2018/5 - 2018-04-09:

Reviderades PM 8 - Utställningar.

AU-möte 2018/4 - 2018-04-04:

Komplettering av anvisningar för jaktprovsdomare med kom-ihåg-inför-prov.

AU-möte 2018/3 - 2018-03-23:

Byte av provdatum för SVK/Södra.

AU-möte 2018/2 - 2018-03-15:

Utökning av provdatum för SVK/Södra.

Styrelsemöte 2018/2 - 2018-02-17--18

Reviderades attestordning.
Beslutades om fortsatta diskussioner med möjliga sponsorer.
Beslut angående avelsrekommendationer för Strävhårig vorsteh.
Utsågs avelsrådgivare och avelsfunktionärer.
Beslut om svar på SKK:s fråga angående färgbegränsning för Strävhårig vorsteh.
Rapport från regelgruppen.
Revidering av PM relaterade till Jaktprov/Riksprov samt utbildning av jaktprovsdomare.
Utsågs ny domaransvarig för Malmfälten/Bottenviken.
Fastställdes inteckningar för 2011 och 2012 i Jan-Olov Hahns vandringspris.
Fastställdes statuter för Dansk Ruhaar vandringspris.
Reviderades dokument för internationell verksamhet.
Reviderades arbetsordningen samt ett antal tillhörande PM.
Planering inför ordförandekonferensen.

AU-möte 2018/1 - 2018-01-26:

Utsågs ny sammankallande i regelgruppen.
Informerades om hur införandet av HD-index för Strävhårig vorsteh tagits emot av medlemmarna.

Styrelsemöte 2018/1 - 2018-01-06:

Fastställdes domare till Riksprovet 2018.

AU-möte 2017/8 - 2017-12-06:

Informerades revisorerna om att ett så kallat "VD-mejl" mottagits.

Styrelsemöte 2017/17 - 2017-11-18--19:

Planering inför årssammanställning. Föredrogs ekonomisk rapport. Föredrogs lägesrapport och ekonomiskt utfall angående jubileumet.
Fastställdes provprogram för 2018.
Diskuterades under separata punkter; Riksutställning, Riksprov samt tävlingsmoment.
Fastställdes översättning av SVK:s jaktprovsregler till engelska.
Uppföljning från fullmäktige 2017.
Diskuterades det nya anmälningssystemet, samt gemensam hemsida.
Diskuterades General Data Protection Regulation (GDPR).
Tolkades statuter för Jan-Olov Hahns vandringspris.
Informerades om att SKK har beslutat införa HD-index för Strävhårig vorsteh.

Styrelsemöte 2017/16 - 2017-10-26

Auktoriserades fältdomare.

AU-möte 2017/7 - 2017-10-06:

Fastställdes statuter för Dansk Ruhaar Klubs vandringspris.

Styresemöte 2017/15: 2017-10-06:

Föredrogs underlag angående nytt system för anmälning/betalning.
Utsågs regelgrupp för kommande regelrevidering.
Auktoriserades fältdomare.
Fastställdes statuter för Årets Funktionär.

AU-möte 2017/6 - 2017-09-25:

Utsågs arbetsgrupp för att utvärdera tävlingsaktiviteterna under Jubileumsåret.

AU-möte 2017/5 - 2017-09-05

Beslutades på begäran av ägare ändra mottagare av inteckningar i Brännvinspluntan för 2013 och Friarbägaren 2016 från ägare till förare.

Styrelsemöte 2017/14 - 2017-08-21

Fastställdes ändring av provdatum för SVK/Västsvenska.

Styrelsemöte 2017/13 - 2017-08-05

Auktoriserades Karl-Oskar Lund som domare för eftersöksgrenarna.

Styrelsemöte 2017/12 - 2017-07-26

Auktoriserades Jim Vejby som domare för eftersöksgrenarna.

Styrelsemöte 2017/11 - 2017-07-24

Behandlades överklagan i dopingärende.
Diskuterades handlingsplan i samband med aktivister vid jaktprov.
Beslutades införa vandringspriset Årets Funktionär.
Diskuterades SVK:s arbetsordning och organisationsschema.
Diskuterades kommande regelrevidering.

Styrelsemöte 2017/10 - 2017-06-03

Konstituerades SVK/HS.
Fastställdes ändring av provdatum för SVK/Malmfälten.

Styrelsemöte 2017/9 - 2017-06-02

Genomfördes avstämning inför fullmäktige.
Föredrogs information från AvelsK angående svar som lämnats till SKK i två undersökningar.
Föredrogs information från DataK angående att SKK ändrat redovisningen i SKK:s Hunddata så att numer endast provort anges. Tidigare stod provplats. Det får till följd att en utställning tex på provplatsen Herrfallet nu kommer att stå på provorten Arboga.
Fastställdes ett stort antal hederstecken.
Reviderades anvisningar för särskilda prov, PM Jaktprov/Riksprov samt anvisningar för jaktprovsdomare.
Beslutades föreslå Ulla Eckerberg som hedersmedlem vid fullmäktige 2017.

Styrelsemöte 2017/8 - 2017-05-22

Avstämning inför fullmäktige 2017.
Föredrogs beslut från SKK/Jakthundskommitté angående disciplinärende. Beslutades om åtgärder i enlighet med SKK:s beslut.
Arrangörer av Riksprov 2018, 2019 och 2020 har accepterat.

AU-möte 2017/4 - 2017-04-28

Beslutades ansöka om ISBN för jubileumsboken.

AU-möte 2017/3 - 2017-04-25

Fastställdes domarbyte för Riksprovet 2017.

Styrelsemöte 2017/7 - 2017-04-23

Fastställdes yttrande angående överklagan i disciplinärende.

Styrelsemöte 2017/6 - 2017-04-20

Auktoriserades Joakim Sköld som jaktprovsdomare på fält.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov samt PM Redovisning av prov och utställning.
Reviderades dokument för provledarutbildning.

AU-möte 2017/2 - 2017-04-12

Reviderades statuter för Jubileumskampen.

Styrelsemöte 2017/5 - 2017-03-22

Fastställdes styrelsens yrkanden angående motionerna till fullmäktige.
Beslutades bifalla vissa ansökningar om SVK:s hederstecken, samt skicka ytterligare en förfrågan om nomineringar.

Styrelsemöte 2017/4 - 2017-03-16

Behandlades SKK:s organisationsutredning. Ett antal informationsmöten med lokalavdelningarna har också genomförts.
Reviderades PM Regionalt Domaransvarig samt fastställdes regionalt domaransvariga.

Styrelsemöte 2017/3 - 2017-02-18--19

Genomgång av status för pågående uppdrag.
Föredrogs ekonomiskt utfall 2016.
Fastställdes årssammanställning för 2016.
Fastställdes förslag till verksamhetsplan och budget för 2018--2019
Avrapportering från ExtK och DomK. Reviderades Domaranvisningar för jaktprovsdomare, PM Jaktprov/Riksprov, PM Utbildning av jaktprovsdomare samt provledarkompendium.
Förberedelser inför fullmäktige 2017.
Genomgång av status för jubileumsarrangemangen.
Genomgång och diskussion av SKK:s organisationsutredning.
Avrapportering AvelsK. Inkommit intresseförfrågan från SKK angående eventuellt införande av HD-index för Strävhårig vorsteh. Utredningsuppdrag från SKK angående registreringsregler för Strävhårig vorsteh, samt hälsoprogram för SVK:s raser.
Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2017/2 - 2017-01-23

Togs beslut i ett disciplinärende.

Styrelsemöte 2017/1 - 2017-01-15

Fastställdes domare till Riksprovet 2017.

AU-möte 2017/1 - 2017-01-12

Beslutades auktorisera en utställningsdomare att handha domaraspiranter.

AU-möte 2016/13 - 2016-12-11

Utsågs avelsrågivare.

Styrelsemöte 2016/5 - 2016-11-19--20

Avrapporterades status för jubileumsåret. Diskuterades sponsring. Fastställdes budget för Riksprov 2017 samt bidrag för Riksprov 2016.
Fastställdes riktlinjer för tik-/hanhundslistor.
Presenterades SKK:s datalösning "Arrangera jaktprov".
Beslutades ansöka om arrangemang av exteriördomarkonferens 2019.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov. Rapporterades status angående pågående domarutbildningar.
Föredrogs rapport från VM. Diskuterades VM-uttagning 2017, samt VJP och HZP.
Fastställdes provprogram för 2017.
Förberedelser för fullmäktige 2017.
Behandlades ett antal skrivelser.

AU-möte 2016/12: 2016-11-17

Behandlades ansökan om utökat rasregister för exteriördomare.

AU-möte 2016/11: 2016-10-25

Godkändes aspiranttjänstgöring i eftersöksgrenar för en domarelev.
Utsågs ny domaransvarig för SVK/Småland-Östergötland och SVK/Västsvenska.

AU-möte 2016/10: 2016-09-26

Avrapporterades status för jubileumet av Ulla Eckerberg. Utsågs reservdomare till Jubileumsutställningen 2017.
Utsågs ny Utställningssekreterare samt ny Provsekreterare.

AU-möte 2016/9: 2016-08-31

Godkändes aspiranttjänstgöring i eftersöksgrenar för 5 domarelever.

AU-möte 2016/8: 2016-08-28

Fastställdes domarbyte i EKL för Riksprovet 2016.

Styrelsemöte 2016/4: 2016-08-08

Avrapporterades status angående pågående ärenden. Bland annat jubileumet, den pågående domarutbildninge. Även ett antal möjliga sponsoralternativ diskuterades.

Styrelsemöte 2016/3: 2016-07-11

Diskuterades delegation för kommittéerna.
Beslutades teckna samarbetsavtal med Agria.
Diskuterades ett antal frågor relaterade till 100-årsjubileumet.
Utsågs ny avelsfunktionär för Ungersk vizsla.

AU-möte 2016/7: 2016-06-17

Fastställdes revidering av stavfel i reviderade jaktprovsregler på begäran av SKK/Jakthundskommitté.

AU-möte 2016/6: 2016-05-18

Fastställdes regelverk för utfärdande av WCC-intyg.

Styrelsemöte 2016/2: 2016-05-14

Fastställdes årssammanställningen för 2015.
Diskuterades utförligt SVK:s avelsmål.
Diskuterades bemanningen av funktioner kring HS. Beslutades ta upp frågan vid ordförandekonferensen.
Utsägs två ledamöter till SVK/Domarkommitté.
Diskuterades utförligt exteriörbeskrivning. Beslutades bordlägga frågan till ordförandekonferensen.
Avrapportering från kommittéer.
Beslutades anbående förändrade regler för medlemskap. Beslutades att medlemskap avser kalenderår och endast gäller efter betalning av fastställd årsavgift.
Diskuterades krav vid utfärdande av WCC-certifikat. Beslutades ta fram utkast till regelverk.
Reviderades ett antal dokument.
Fastställdes två mottagare av hederstecken.
Diskuterades möjligt samarbete med försäkringsbolag.

AU-möte 2016/5: 2016-05-04

Beslutades angående offert för inbindning av Svensk Vorsteh från 1968 fram till dags dato.

AU-möte 2016/4: 2016-04-17

Fastställdes ett antal redaktionella revideringar i de reviderade jaktprovsreglerna på begäran av SKK/Jakhundskommitté.
Beslutades om vidare offertförhandlingar gällande tryckning av jubileumsboken.

Styrelsemöte 2016/1: 2016-03-05--06

Diskuterades status för årssammanställningen gällande 2015.
Fastställdes mottagarna av vandringspriserna för 2015.
Fastställdes revidering av jaktprovsreglerna baserat på synpunkt från SKK/Jakthundskommitté.
Fastställdes reviderad etisk handlingsplan.
Planerades upplägget och innehållet för ordförandekonferensen.
Avrapportering av status på 100-årsjubileumet.
Diskuterades utförligt SVK:s avelsmål.
Avrapportering från kommittéerna.
Besvarades remisser från SKK.
Diskuterades bemanning av funktioner kring HS.

AU-möte 2016/3: 2016-02-26

Reviderades PM 6 (redovisning prov och utställning), PM 2 (jaktprov och Riksprov) samt Anvisningar för SVK:s jaktprovsdomare.

AU-möte 2016/2: 2016-02-03

Reviderades provledarkompendium.

AU-möte 2016/1: 2016-01-12

Beslutades angående närvaro vid lokalavdelningarnas årsmöten, samt eventuella ämnen att föredra/diskutera.
Diskuterades kommittéernas delegationsordning.

Styrelsemöte 2015/9: 2015-12-12

Togs beslut angående preparander till domarkurs.
Beslutades angående HS närvaro vid lokalavdelningarnas årsmöten.
Fastställdes etisk handlingsplan.
Fastställdes bidrag till Riksprovet 2015.

Styrelsemöte 2015/8: 2015-11-28--29

Uppdaterades organisationsplanen.
Beslutades om genomgång av provledarkompendiet.
Beslutades tillsätta Jaktkommitté.
Reviderades ett antal PM.
Diskuterades ingående problemen med rekrytering av funktionärer runt HS.
Fastställdes provprogrammet för 2016.
Avrapportering från kommittéerna.
Beslutades om helhetsöversyn av SVK:s avelsmål.
Beslutades skicka in de justerade dokumenten från fullmäktige angående regelrevideringen.
Reviderades ett antal PM.
Besvarades ett antal remisser från SKK.
Fastställdes HS mötesordning för 2016.

AU-möte 2015/8: 2015-11-05

Diskuterades alternativ angående logi/konferens för styelsemötet 2015-11-28--29.
Diskuterades eventuell oklarhet i slutet av ändringen av jaktprovsreglernas § 9. Beslutades lämna synpunkterna därhän.
Anna Klockervold har på grund av familjeskäl avsagt sig uppdraget i SVK/HS. Diskuterades hur arbetsuppgifterna kan fördelas.

Styrelsemöte 2015/7: 2015-10-26

Beslutades bifalla inskickat budgetförslag för Riksprovet 2016.
Utsågs domare rill Riksprovet 2016.
Avrapportering från kommittéerna.

Styrelsemöte 2015/6: 2015-10-08

Beslutades tillsätta arbetsgrupp för att hantera konfrikter mellan medlemmar och funktionärer.

AU-möte 2015/7: 2015-09-21

Uppdaterades provprogrammet med SVK/Östras prov 17/10 samt ändrades provort för avdelningens prov 7/11.

AU-möte 2015/6: 2015-09-03

Utsågs domare till UKL vid Riksprovet 2016.
Auktoriserades Benth Becker som viltspårdomare.

Styrelsemöte 2015/5: 2015-08-10

Ett avstämningsmöte per telefon.
300 obetalda medlemsavgifter återstår.
AvelsK arbetar med jubileumsboken. En funktionär mar avsagt sig uppdraget inom kommittén på grund av smutskastning på nätet. Valpantalet ser bra ut för Korthårig vorsteh, Strävhårig vorsteh och Kleiner münsterländer.
Nästa preparandkurs startar våren 2016. Namnförslag ska vara DomK tillhanda senast 2015-12-01. Revidering av PM för utbildning pågår.

AU-möte 2015/5: 2015-08-02

Utsågs ersättningsdomare till EKL vid Riksprovet 2016.

Styrelsemöte 2015/4: 2015-07-04--05

Mötet ägnades till stor del åt att fördela arbetsuppgifter inom den nyvalda styrelsen.
Avrapporterades status för pågående arbetsuppgifter.
Reviderades PM15 - Hårviltsansvarig.
Nuvarande utställningssekreteraren har avsagt sig uppdraget. Diskuterades möjliga kandidater.
Utställningsprogrammet för 2017 har fastställts av SKK.
Fastställdes nya stadgar för SVK/Västerbotten, anpassade till SKK:s grundstadga.

AU-möte 2015/4: 2015-06-28

Föredrogs information angående möte hållet med representanter för SVK/HS, SVK/Västsvenska samt Birger Knutsson och Stefan Svensson.
Ändrades provdatum för SVK/Västerbottens eftersöksprov i Storuman.

AU-möte 2015/3: 2015-05-17

Fastställdes svar på remiss från SKK angående nya grundregler.
Reviderades följande dokument med anledning av under fullmäktige tagna beslut:
Bilaga 3 - PM Utbildning jaktprovsdomare
Bilaga 2 - PM Jaktprov och Riksprov
Provledarkompendium

Styrelsemöte 2015/3: 2015-05-10

Konstituering av styrelsen.
Beslutades bevilja fyra ansökningar om hederstecken.

AU-möte 2015/2: 2015-04-23

Informerades angående presentationen av jubileumsprogrammet av Ulla Eckerberg.

AU-möte 2015/1: 2015-03-04

Fastställdes utseende på logotyper till 100-årsjubileumet.

Styrelsemöte 2015/2: 2015-02-28--2015-03-01

Valberedningen avrapporterade aktuell status inför fullmäktige.
Beslutades genomföra Jubileumsutställningen i Härnösand 2017-06-18.
Fastställdes årssammanställningen för 2014.
Diskuterades verksamhetsplan och budget för 2016-2017.
Föredrogs regelgruppens slutbetänkande angående regelrevideringen. Beslutades bifalla regelgruppens förslag.
Fastställdes yrkanden för inkomna motioner.
RAS för samtliga raser har skickats in till SKK.
DomK avrapporterade från domarkonfrerensen.
Diskuterades svansskador och Svansskadegruppens uppdrag.

Styrelsemöte 2015/1: 2015-01-18:

Inkomna motioner gicks igenom och fördelades för författande av utkast till yttrande.
Diskuterades övriga ärenden som HS kan hänskjuta till Fullmäktige för beslut.
Reviderades arbetsordningens PM 6, Redvising prov och utställning.
Fastställdes domare till Riksprovet 2015.
Inbjudan till nordisk landskamp har skickats till övriga länder. Budgeten för landskampen tas upp till beslut vid kommande styrelsemöte.

AU-möte 2014/10: 2014-12-17

Föredrogs hittillsvarande arbete och tankar med 100-årsjubileumet för Ulla Eckerberg.
Beslutades utse Ulla Eckerberg till projektledare och ansvarig för 100-årsjubileumet.
Beslutades kontakta lokalavdelningarna för namnförslag på sponsoransvarig för 100-årsjubileumet.
Fastställdes ändring av provdatum för SVK/Småland-Östergötland från 2015-10-03--04 till 2015-10-24--25.

AU-möte 2014/9: 2014-12-14

Diskuterades arbetet med 100-årsjubileumet. Bland annat namnförslag på projektledare för jubiléet, rambidrag, sponsringsansvarig, jubileumsjaktansvarig.
Fastställdes ändring i provprogrammet för 2015 efter krock med Riksprovet 2015 för angränsande lokalavdelning.

Styrelsemöte 2014/7: 2014-11-15--16

Valberedningens representant, Patrik Sjöström, var närvarande under hela styrelsemötet.
Hårviltsansvarig hade adjungerats, och efter genomgång av befintlig verksamhet och diskussioner kring möjliga uppdrag fastställdes ett förtydligat uppdrag.
Diskuterades ett antal namnförslag för posten som avelsråd för Strävhårig vorsteh.
Beslutades föreslåg Fullmäktige att kravet för SE JCH höjs från "Good" till "Very good".
Beslutades nominera två kennlar som mottagare av SKK:s Hamiltonplakett.
DomK håller på med slutliga förberedelser för jaktprovsdomarkonferensen.
Fastställdes en checklista för jaktprov på utsatt fågel.
Reviderades regelförtydligandet angående tidpunkt för eftersöksgrenar i UKL då SKK:s redovisningsrutiner ändrats.
Reviderades PM 8 i arbetsordningen (Utställningar).
Föredrogs aktuellt läge för arbetet med 100-årsjubileumet.
Föredrogs läget i remissarbetet gällande regelrevideringen för jaktprov.
Fastställdes provprogrammet för 2015.
Fastställdes datum för Fullmäktige 2015 till helgen 2015-05-09--10. Fastställdes också tidsschema för arbetet inför Fullmäkrige.

Styrelsemöte 2014/6: 2014-10-27

Beslutades fastställa ändring av datum för Riksprovet 2015 till 2015-09-30--2015-10-04.
Beslutades ge dispens för SVK/Jämtland-Västernorrland att arrangera ordinarie skogsprov i Solberg, i samtliga klasser, under samma period.
Bidrag för Riksprovet 2014 fastställdes. Bidrag för fullbruksprov fastställdes.

AU-möte 2014/8: 2014-10-14

Beslutades ansöka hos SKK/DN att disciplinärendet som skickats in läggs vilande tills efter styrelsemötet i november så att frågeställningen om hurvida den anmäldes sjukdomsbild påverkar hinner behandlas.
Föredrogs utkast till checklista för utsättning av fältfågel.

AU-möte 2014/7: 2014-09-29

Beslutades att SVK/Jämtland-Västernorrland arrangerar jubileumsutställningen 2017.

AU-möte 2014/6: 2014-09-07

Fastställdes ändring av provort för SVK/Mellansvenskas ordinarie fältprov 24-26 oktober till Säffle i Värmland.
Beslutades utse Ingemar Sjöström till ledamot i SVK/DomK.

Styrelsemöte 2014/5: 2014-08-18

Ekonmin följer budget.
Beslutades angående kostnadsfördelning för utbildning av nya exteriörbeskrivare, samt delegering av beslut angående antagande av lämliga kandidater.
Avelsrådgivaren för Strävhårig vorsteh har avgått. Avtackning kommer att ske. En kandidat till posten kontaktas.
DomK har genomfört ett antal telefonkonferenser. Kommer att fortsätta med liknande träffar. Diskuterades inrapporterade problem med utsatt fågel. Beslutades utforma checklista och presentera vid kommande styrelsemöte. Reviderades två dokument gällande eftersöksgrenar mellan Sverige och Norden samt värdering av utländska jaktprovsmeriter.
Vidareutvecklingen av resultatdatabasen slutfört. Ett antal buggar finns och arbetet med dessa fortgår.
Diskuterades möjliga utbildningsaktiviteter för lokalavdelningarnas funktionärer. Underlag presenteras vid kommande möte.
Utsågs Anette Gustafsson till redaktör för jubileumsboken. Utsågs en styrgrupp.
Beslutades att Jubileumsutställningen ersätter Riksutställningen under 2017, och att utställningen genomförs på endast en ort. Under ordförandekonferensen argumenterades för att Jubileumsutställningen borde arrangeras så långt norrut som praktiskt möjligt för att få så stor geografisk spridning som möjligt på de två största arrangemangen; Jubileumsprovet och Jubileumsutställnignen. Beslutades att AU fastställer orten efter samråd med SVK/Mellansvenska och SVK/Jämtland-Västernorrland.

AU-möte 2014/5: 2014-08-09

Fastställdes byte av provort för SVK/Mellansvenska.

AU-möte 2014/4: 2014-07-09

Fastställdes revidering av dokumentet "Regler för tillgodoräknande av betyg i eftersöksgrenarna mellan Sverige och övriga nordiska länder" gällande hur utländsk hund som startar i Sverige på fältprov i ÖKL eller EKL under tiden 1/1 -- 30/4 ska sammanräkna detta med eftersöksgrenar.
Utsågs ersättningsdomare till Riksprover i EKL.

Styrelsemöte 2014/4: 2014-06-24

Stefan Svensson avsäger sig samtliga uppdrag i SVK HS. Beslutades välja Tom Ringholm till ny vice ordförande.
Diskuterades principer för införande av rättelser i Svensk Vorsteh.
Beslutades stå för resekostnader i samband med möte för SKK/Jakthundkommittés arbetsgrupp för rekommendationer vid utsättning av fältfågel.

AU-möte 2014/3: 2014-05-21

Fastställde ansökt ändring av dag och plats för fältprov inom SVK/Östra.

Styrelsemöte 2014/3: 2014-05-03

Genomgång inför ordförandekonferensen, 2014-05-04. Diskuterades regelbruppens remissförslag. Beslutades att remissinstanserna är:

  • Lokalavdelningarna
  • Domarkommittén
  • Avelskommittén
  • Datakommittén

Remissförlaget publiceras på hemsidan och i Svensk Vorsteh (2014/3). Enskilda medlemmar vänder sig till lokalavdelningarna med sina synpunkter.
Ekomomin ser bra ut.
Två avelsfunktionärer deltog i SKK:s konferens på Öster Malma. Ett möte har hållits inom AvelsK för att diskutera arbetsordning, arbetsbeskrivning och organisation. Hårt arbete inför Avelskonferensen.
DomK avser genomföra telefonkonferens angående start vid utländska prov samt konvertering till svenska resultat.
ExtK har fastställt datum för vidareutbildning av befintliga exteriörbeskrivare.
DataK vidareutvecklar resultatdatabasen. Problem med servrarna har lett till stora mängder extra arbete. Lathundsgruppen (tidigare Centrala Resultathanteringsgruppen (CRG)) har genomfört en utbildning i Lathunden. Gruppen avser publicera artiklar i Svensk Vorsteh.
Diskuterades medlemsrekrytering. Varför är man medlem i SVK?
Avrapporterades deltagande vid SKK/Jakthundskommittés konferens på Öster Malma. Diskussioner fördes angående jaktetik.
Redovisades det förslag till möjliga aktiviteter i samband med 100-årsjubileumet som arbetsgruppen arbetat fram.

Styrelsemöte 2014/2: 2014-04-01

Ett kort telefonmöte hölls för att stämma av status inför den kommande ordförandekonferensen.
Beslutades om övergripande schema för ordförandekonferensen, samt möjliga diskussionspunkter. Kommer att hållas kort presentation av HS/kommittéer samt respektive lokalavdelning.
Beslutades angående princip för kostnadsfördelning vid ordförandekonferensen. Beslutades också att skicka ut påminnelse om inbjudan, med förfrågan om önskade diskussionspunkter.
Beslutades att inte begära några tilläggsmoment till BPH under 2014 och 2015 samt att genomföra en ny utvärdering angående eventuella tilläggsmoment därefter.
Diskuterades ärende med det uppsagda avtalet mellan NKK/SKK angående träning. SKK äger ärendet. Beslutades sammanställa information inför nästa styrelsemöte och ordförandekonferensen.

AU-möte 2014/2: 2014-03-10

Beslutades avvakta med utdelning av G Schildts vandringspris.
Reviderades statuterna för G Schildts vandringspris och Kennel Bolundens vandringspris så att samtliga SVK:s vandringspriser innehåller text angående krav på att föraren av vinnande hund skall vara god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.
Beslutades om bidrag till Europacuplaget.

Styrelsemöte 2014/1: 2014-02-22--23

Diskuterades materialet till årssammanställningen för 2013.
Beslutades ansöka om medlemskap i KLM-I och utvärdera inför fullmäktige 2015.
Noterades att NKK sagt upp avtalet med SKK angående träning i Sverige. SKK äger frågan, men SVK och andra fågelhundklubbar har skickat in skrivelser till SKK för att få till stånd ny förhandling. Frågan bevakas vidare.
Noterades att ny FCI-delegat har utsetts.
Reviderades SVK:s Arbetsordning, bilaga 5 - PM Internationella Aktiviteter samt bilaga 9 - PM Valberedning.
Redovisades information från de lokala årsmöten som HS hittills närvarat vid. Positiv respons.
Resultatet för 2013 betydligt bättre än budgeterat, till stor del beroende på inställt Riksprov och att vissa investeringar försenats.
Vikande registreringssiffror för Korthårig och Strävhårig vorsteh. Korthårig ungersk vizsla ökar något och Kleiner münsterländer samt övriga raser ligger på konstanta nivåer. AvelsK:s avelsrådgivare/-funktionärer fastställdes. Ett misstänkt dopingfall beslutades överlämnas till SKK/Tävlingskommitté. Förberedelserna med avelskonferensen 2014 i det närmaste klara.
Den planerade preparandkursen som skulle starta våren 2014 har ställts in. Milkravet gällande bidrag för långväga domare justerades. Dock krävs att domaren kommer från annan lokalavdelning. Domare har utsetts till Riksprovet 2014. En revidering av domaranvisningarna fastställdes, och beslut togs att publicera anvisningarna på hemsidan. Beslutades genomföra översyn av konverteringsregler för provresultat från andra länder.
Offert angående utbildning av exterkörbeskrivare presenterades och godkändes.
DataK är numera bemannad i samtliga positioner. Anmälningsportalen för jaktprov har omarbetats något. Omprogrammeringen av resultatdatabaen är i det närmaste slutförd.
Diskuterades SVK:s utbildningspolicy.
Budget för Internationella Aktiviteter fastställdes. Information om den internationella provverksamheten publiceras på hemsidan.
Beslutades att Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) skall användas inom SVK för mentalbeskrivning samt att som inriktning skall hund som förs upp på han- respektive tikhundslistan från och med 2017-01-01 ha genomfört BPH-beskrivning. Eventuellt behov av tilläggsmoment till BPH diskuteras vid styrelsemöte 2014-04-01.
SKK skickar adressinformation angående nyregistrerade ägare för SVK:s raser som SKK skickar från ägareregistret. Beslutades vidarebefordra denna information till samtliga lokalavdelningar för att ge dem möjlighet att informera de nya ägarna inom respektive lokalavdelnings geografiska område om SVK.
Föredrogs information från regelgruppen.
Diskuterades SVK:s behov av ansvarsförsäkring. Ingen sådan finns i nuläget.
Föredrogs information från arbetsgruppen för 100-årsjubileumet. Vissa intressanta områden har identifierats. Beslutades diskutera 100-årsjubileumet under ordförandekonferensen 2014.
SKK har ställt sig positiva till att SVK fortsätter med löpande resultatredovisning istället för att redovisa vid ett fåtal tillfällen som SKK föreslagit.

AU-möte 2014/1: 2014-01-15

Beslutades flytta ordförandekonferensen från 23/2 till 4/5.

AU-möte 2013/11: 2013-12-18

Beslutades auktorisera fyra fullbruksprovsdomare.

Styrelsemöte 2013/8: 2013-11-23--24

Reviderades organisationsplan samt ett stort antal PM för arbetsordningen. Bilagorna för LatHunden och Uppvaktning utgår.
Diskuterades om det skulle vara intressant med HS-representation vid lokalavdelningarnas årsmöten. Lokalavdelningarna kontaktas för att fråga om intressant.
SKK/JhK har beslutat införa möjlighet för SVK:s raser att erövra SE VCh, enligt beslut under fullmäktige.
SKK/Föreningskommitté har fastställt de anpassade stadgar som antogs under fullmäktige. Uppdatering på hemsidan sker vid årsskiftet, när stadgarna börjar gälla.
Beslutades om fortsatt satsning på exteriörbeskrivning. Vidareutbildning av befintliga beskrivare påbörjas för att få dem godkända på alla raser. Därefter utbildas fler beskrivare med tanke på geografisk spridning.
Beslutades om justering av avståndet vid bidrag för långväga domare. Som tidigare 50 mil mellan provort och bostadsort i normalfallet, men 40 mil om domaren dömer "på annat underlag".
Diplomen för SVK:s uppfödarpremie är framtagna, och ett antal mottagare har redan presenterats på hemsidan.
SKK har beviljat bidrag till jaktprovsdomarkonferensen i februari 2015. En preparandkurs startar förhoppningsvis under våren 2014. Påminnelse om att skicka in namnförslag har skickats till lokalavdelningarna och publicerats på hemsidan.
Beslutades att det liksom tidigare ska vara möjligt för utlänskt ekipageatt vinna Riksprovet.
Beslutades att Riksprovet 2015 arrangeras som ett samarrangemang av SVK/Östra och SVK/Gotland.
Föredrogs lägesrapport och sammanställning av kommande uppgifter inom DataK gällande uppdraget med effektivisering av anmälnings-/resultathanteringen. Störningar har förekommit i Resultatdatabasen, men byte av servrar kommer att ske. Ny Databasansvarig har utsetts och har börjat komma in i rollen.
Provledarkompendiet har reviderats och publicerats på hemsidan.
Diskuterades internationella aktiviteter. Revidering av PM Internationelle aktiviteter sker vid kommande styrelsemöte.
Fastställdes provprogrammet för 2014 enligt inskickade förslag, men med vissa justeringar rörande viltspårprov.
Fastställdes utställningsprogrammet för 2016 enligt inskickade förslag.
Avrapporterades läget inom gruppen för medlemsrekrytering respektive regelgruppen.
Avrapporterades SKK:s Kennelfullmäktige. SKK:s besluta att stambokföra samtliga resultat, dvs även ej godkända hundar, står fast, trots invändningar från SVK.
Diskuterades vilka framtidsfrågor SVK står inför.
Diskuterades det kommande 100-årsjubileumet 2017. Beslutades diskutera frågan i samband med ordförandeträffen i februari 2014. Utsågs en arbetsgrupp inom SVK/HS som förbereder frågan inför styrelsemötet i februari och ordförandeträffen.

AU-möte 2013/10: 2013-10-15

Behandlades ärende angående dålig fågel i samband med jaktprov på Tidö.

AU-möte 2013/9: 2013-10-03

Noterades att Peter Åström avsagt sig uppdraget i SVK/HS.
Beslutades utse Dag Teien, SVK/Västerbotten, till ansvarig för Internationella aktiviteter.

AU-möte 2013/8: 2013-08-21

Beslutades befilja SVK/Jämtland-Västernorrland bidrag för ytterligare 2 långväga domare för att kunna arrangera särskilda prov i klasserna UKL och EKL samma dagar som det inställda Riksprovet.

AU-möte 2013/7: 2013-08-19

Beslutades ställa in Riksprovet 2013 på grund av för dålig fågeltillgång. Beslutades också att under dessa dagar tillåta arrangemang av särskilda prov i EKL/UKL.

Styrelsemöte 2013/7: 2013-08-10--11

Påbörjades en genomgång av organisation och PM.
Genomfördes genomgång och kontroll av status för samtliga uppdrag från föregående protokoll.
Diskuterades utförligt angående värdegrund, etik/moral och bemötande.
Beslutades revidera information i hundrasguiden hos SKK och att lägga ut SVK:s raskompendier på hemsidan. Diskuterades bemanningen inom ExtK, samt vad som behöver göras angående exteriörbeskrivningarna.
Fastställdes en aktivitetsplan för SVK HS under det kommande året.
Föredrogs det ekonomiska läget. Kostnaderna följer budget, men insäkterna riskerar att bli något lägre än budgeterat. Faktureringen för annonser i Svensk Vorsteh har blivit bättre.
Diskuterades hur avelsråden blir bemötta. AvelsK jobbar med frågan. Kraven för godkända parningar samt tik-/hanhundslistorna kommer att diskuteras inom AvelsK. Presenterades programmet för avelskonferensen 2014. Utökat internationellt samarbete. Internationell träff diskuteras.
Beslutades genomföra en återträff för de senaste preparanderna, samt att diskutera principer för fördelning kostnader i samband med preparandkurs/återträff i samband med ordförandeträffen i februari 2013. Preparandkurs planeras för våren 2014. Uppdaterad budget presenterades för jaktprovsdomarkonferensen 2015.
InfoK rapporterade att arbetet med Svensk Vorsteh flyter på och att Lotta Ivarsson gör ett enormt arbete med detta.
DataK avrapporterade lägesbilden. Simon Nyström, SVK/Västsvenska, har rekryterats som webdatabasansvarig. Överlämning sker. Beslutades uppdra åt SVK/Östra och SVK/Mellansvenska att rekrytera varsin person till Lathundsgruppen, samt till SVK/Jämtland-Västernorrland att rekrytera en webdatabasansvarig.
Utrymme har skapats på hemsidan för Utbildning. Lokalavdelningarnas planerade utbildningsprogram för 2013 behöver samlas in och publiceras. Uppdaterade provledarkompendium med frågor och svar åtskilda till numera tillgängliga.
Provprogrammet för 2014 har begärts in för sammanställning inför styrelsemötet i november.
Föredrogs lägesbeskrivning från Regelgruppen.
Diskuterades Svansskadegruppens bemanning, uppdrag och synlighet.

AU-möte 2013/6: 2013-07-07

Reviderades provledarkompendier, PM för jaktprov samt domaranvisningar med text angående det pågågende försöket med pejl i samband med jaktprov i område där varg kan förekomma.

AU-möte 2013/5: 2013-07-01

Avrapporterades deltagande vid BPH-test i Bjuv.
Diskuterades omfattande de kontroverser som blossat upp och vad som göra för att komma tillrätta med det bemötande och den smutskastning som förekommer, bland annat på Facebook.
Beslutades att om upphovsrätten tillåter det publicera de raskompendier som tryckts upp för SVK:s raser på hemsidan. De kvarvarande kompendierna delas ut på mässor och liknande.
Beslutades att SVK betalar porto på de uppfödarpaket som beställs.
Beslutades skriftligen protestera mot att SKK beslutat förändra regelverket för stambokföring av resultat, vilket skulle få till resultat att SVK:s kostnader skulle öka kraftigt.
Noterades att utställningssekreteraren avsäger sig till uppdrag när utställningsprogrammet för 2016 är fastställt.

Styrelsemöte 2013/6: 2013-06-16

Diskuterades sammansättning och storlek på ExtK. Beslutades att ExtK bör bestå av minst tre personer. Utsågs Barbro Åkesson till sammankallande och Bo Wallin till ledamot av kommittén.
Föredrogs det ekonomiska läget som är bra. Inget speciellt har hänt sedan fullmäktige, men all redovisning från lokalavdelningarna har ännu inte kommit in.
46 hundar visades upp vid hundvisningen i samband med Riksutställningen i Herrfallet. Revideringen av RAS har inletts och ska vara klar till avelskonferensen 2014.
Fastställdes statuter till SVK:s uppfödarpremier.
Beslutades att inte införa något centralt provledarregister, det är upp till varje lokalavdelning att publicera en lista över de lokalav provledarna. Beslutades också att inte införa något provledarkort.
En preparandkurs kommer att starta under 2014. En jaktprovsdomarkonferens planeras till februari 2015, för att passa in i tidsschemat för den pågående regelrevideringen.
Beslutades att fortsätta försöket att tillåta pejl till och med februari 2015 och att reglerna ska vara desamma som vid beslutet taget 2012-08-28. Det är upp till respektive lokalavdelningsstyrelse att besluta om användingen för enskilda prov, men det krävs bra avrapportering i efterhand, sama att användningen anmäls till DomK i förväg. Annars riskerar försöket att avbrytas.
Fastställdes slutliga mottagare av de avslutade vandringspriserna, KLM_tavlan, Arthur Ullrichs VP och Gyttorps VP.
Beslutades ta fram ett underlag för fördelning av rekrytering enligt förslag presenterat vid fullmäktiges diskussionsdag.
Diskuterades uppdraget för Internationellt ansvarig.
Utkast till utskick angående medlemsrekrytering diskuterades, liksom möjligheterna att publicera den sammanställda informationen på hemsidan.

AU-möte 2013/4: 2013-06-03

Planering av mötesschema för hösten 2013.
Beslutades att Ingmar Tykesson representerar SVK vid Riksprovet i Lycksele.
Diskuterades bemanning av ExtK samt övriga funktionärer och kommittéer.
Beslutades att InfoK arbetar fram förslag på gemensam "manual" för de lokalavdelningar som vill delta på mässor, utställningar och liknande. I manualen kan tänkas ingå information om vilket centralt material (ex broschyrer och bildspel) som finns tillgängligt, underlag för neutrala skyltar och roll-ups, idébank över tänkbara aktiviteter.
Noterades att SKK informerats om att fullmäktige antagit anpassade stadgar, samt beslutat införa viltspårchampionat för SVK:s raser.

Styrelsemöte 2013/5: 2013-05-18

Konstituerande styrelsemöte.
Ett antal övriga frågor behandlades:
Beslutades godkänna SVK/Malmfälten som arrangör av Riksprovet 2014.
Fastställdes ytterligare vidareutvildning för exteriörbeskrivare.
Noterades att ExtK/Sammankallande avsagt sig sina uppdrag.

Styrelsemöte 2013/4: 2013-05-17

Sista avstämning inför fullmäktige. Kortfattad redovisning från samtliga kommittéer och ansvarsområden.
Karin Olebjörk utsågs till avelsrådgivare för Ungersk Vizsla. Oväntat låga registreringssiffror för Korthårig vorsteh, Strävhårig vorsteh samt Kleiner münsterländer.
Peter Holmberg har auktoriserats som jaktprovsdomare på fält, och ett antal provledare har också auktoriserats. Reviderades provledarekompendiet samt domaranvisningarna.
Reviderades direktiven för Regelgruppen.
Rasregistret utäkades för tre exteriörbeskrivare.
Provledarkompendiet har publicerats på hemsidan. Beslutades att revidera dokumentet så att svar och frågor återfinns i olika dokument och sedan uppdatera hemsidan igen.
Diskuterades vad som kan vara intressant att få ut av mentalbeskrivningsmodellen.
Diskuterades utförligt en inkommen skrivelse om hälsofrågor.

Styrelsemöte 2013/3: 2013-04-02

Mötet syftade främst till att gå igenom handlingarna till fullmäktige. Årssammanställningen för 2012 godkändes. Styrelsens yttranden till motionerna gicks igenom, liksom status på uppdragen från fullmäktige 2011.
Utkast till nya stadgar, anpassade till SKK:s nya typstadgar, godkändes.
Utkast till verksamhetsplan för 2014-2015 godkändes.
Anvisningarna för särskilda prov reviderades.
Ny rasstandard har utfärdats för Grosser münsterländer, men den presenteras när SKK:s regelkommitté översatt den.

AU-möte 2013/3: 2013-04-01

Diskuterades mycket kring KLM-I. Beslutades att kontrollera med SKK då KLM-I hotar vägra icke medlemsländer att använda avelsmaterial
Beslutades att den som är ansvarig för funktion/aktivitet inom SVK har rätt att annonsera om aktivitet på hemsidan om aktiviteten dels ingår i det uppdrag som omfattas av ansvaret, och dels täcker sina kostnader.
Diskuterades betalningsläget för medlemsavgifterna. Beslutades publicera påminnelse på hemsidan samt mejla ut till lokalavdelningarna som ett första steg.

AU-möte 2013/2: 2013-03-04

För att försöka få effektivare HS-möten beslutades genomföra ett kortare telefonmöte med SVK HS/AU i början av varje månad.
Tidsplanen inför fullmäktige stämdes av, och förefaller följas.
Diverse expeditionsärenden angående fullmäktige.
Beslutades att ordförande och sekreterare författar utkast till stadgar anpassade till SKK:s nya typstadgar.
Beslutades vilka lokalavdelningar som ska tillfrågas i första hand inför Riksprovet 2015 respektive 2016.

Styrelsemöte 2013/2: 2013-02-16--17

Sammankallande för SVK/Valberedning närvarade vid hela mötet.
Ett antal statuter för vandringspriser reviderades. Tre vandringspriser avslutas. Värdiga representanter utses som slutliga mottagare av dessa.
PM för Riksprov reviderades, liksom PM för utbildning och auktorisation av domare vid jaktprov och fullbruksprov samt PM för särskilda prov. Det är ej tillåtet att arrangera prov i UKL och/eller EKL samtidigt som Riksprovet.
Reviderade domaranvisningar presenterades och godkändes.
Beslutades införa en Bifoga-knapp på sidan för anmälan till jaktprov på hemsidan.
Förslag på reviderad utsättningspolicy föredrogs.
Ny prismodell för annonsering i Svensk Vorsteh godkändes.
Kompendier för provledarutbildning reviderades.
Fastslogs ramprogrammet för fullmäktige.

AU-möte 2013/1: 2013-01-23

Beslutades fastställa de yttranden om ansökningar till preparandkurs för exteriördomare under 2013 som författats av ExtK.
Beslutades skapa en sida för fullmäktige 2013 där informationen publiceras allt eftersom den blir tillgänglig.

Styrelsemöte 2013/1: 2013-01-10

Detta möte genomfördes som ett telefonmöte, och syftet var främst att gå igenom status för pågående uppdrag och bordlagda frågor inför dels det planerade styrelsemötet i februari, och dels Fullmäktige 2013.
Beslutades uppdatera kompendierna för provledarutbildningen så att de stämmer med de återtagna jaktprovsreglerna. När kompendierna är godkända publiceras provledarkompendiet på hemsidan, och examinationskompendiet kan rekvireras genom Utbildningsansvarig.

Styrelsemöte 2012-11-10--11

Flera nya domare auktoriserade, både för fält och eftersöksgrenar - grattis!
Styrelsen beslutade att inga särskilda prov får genomföras i UKL eller EKL samtidigt som Riksprovet. PM för särskilda prov kommer att uppdateras.
En ny regelgrupp har tillsatts och fått sitt uppdrag fastställt.
Angående utvecklingen av anmälan/resultathantering (se nedan) så beslutades om ett utökat försök. Ett första försök med en dynamisk egenskapsblankett genomfördes under hösten hos SVK/Gotland.
Beslutades att förändra ansvaret för ifyllande av jaktprovskort. Lokalavdelningen ansvarar för ifyllande och signatur för eftersöksgrener, men att den enskilde medlemmen får ta ansvar för att fältmomenten fylls i. Jaktprovskortet ska kunna visas upp vid fältprov för att styrka eftersöksgrenarna.
Avelskommittén har utökats med ett antal avelsfunktionärer.
SKK/Jakthundskommitté har meddelat att all träning eller prov på fågel, oavsett om det sker i koppel/band, under perioden 1/8 - 15/8 kräver dispens. SKK/JhK har dispens från samtliga länsstyrelser i Sverige för att kunna ge sådan dispens efter ansökan. Dock måste ansökningarna komma från SVK och inte från de enskilda lokalavdelningarna. Skicka i förekommande fall er ansökan till sekreteraren för vidarebefordran till SKK/JhK.
Vidare har SKK/JhK meddelat att eftersöksgrenarna faller under Apporterande hundar, vilket enligt SKK:s dispens innebär att ingen ytterligare dispens krävs, oavsett tidsperiod. SKK rekommenderar dock SVK att inte tillåta sådan verksamhet under den intensivaste "yngelperioden". SVK undersöker hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas.
Omfånget på Svensk Vorsteh kommer att minska. Informationen om lokalavdelningarna kommer därför endast att publiceras på lokalavdelningarnas egna sidor.
Datum för Fullmäktige 2013 sattes till 2013-05-18--19. Motioner till Fullmäktige ska vara sekreteraren tillhanda senast 2012-12-31. Valberedningen tar emot förslag. Sammankallande i valberedningen är Birger Knutsson.
Utveckling av anmälan/resultathantering
Vid huvudstyrelsens senaste styrelsemöte i Hörby 2012-10-07 redovisade Datakommittén utförligt hur SVK:s olika datasystem fungerar och hänger ihop. Att få anmälan och resultathantering att fungera bättre kommer att vara en process med många små ste. Initialt avses följande att genomföras:

Kvittens vid anmälan till prov/utställning kommer i fortsättningen att kunna erhållas via e-mail under förutsättning att e-postadress anges vid elektronisk anmälan.
Ny ansvarig för webdatabasen skall rekryteras.
Resultatredovisningeen skall inarbetas helt i webdatabasen. Även utställning och viltspår skall kunna registreras där. Fullbruksprov undantaget.
Lathunden skall vidmakthållas som instrument för statistik och uppföljning.
En central resultatgrupp skall utses, utbildas, och tillsammams med Kenneth Sundvall svara för Lathunden avseende statistik och uppdatering. Vidare skall denna grupp centralt stödja lokalavdelningarna med basuppgifter avseende utställningsadministration. Gruppen skall vidare kunna stödja lokalavdelningarnas resultatredovisare. Önskvärt är att gruppens medlemmar med rätt kompetenser kan rekryteras i Mälardalsområdet.
För mer information angående förändringsarbetet och rekryteringen av ansvarig för webdatabasen samt den centrala resultatgruppen, se länk.

Långväga domare
För att stimulera ett ökat utbyte av domare kan lokalavdelningarna söka bidrag för långväga domare.

Bidraget utges till jaktprovsdomare om avståndet mellan domarens bostadsort och provort är minst 50 mil. För utländska jaktprovsdomare gäller inte kravet på 50 mil. Resa till eller från Gotland bedöms efter särskilda regler.

Bidrag kan sökas vid två tillfällen/år. Bidragets storlek är f n max 3.000 kr per tillfälle. Bidrags ges enbart för resa, dvs ej kost och logi eller andra omkostnader.

Ansökan, bestående av kopior på reseräkningar sänds till SVK:s kassör senast 31/12.

Rutiner för uppfödarlänkar på www.vorsteh.se
Mål
Att www.vorsteh.se ska innehålla länkning till aktiva uppfödare för att enkelt leda presumtiva valpköpare till uppfödare vilka delar SVK:s avelsvisioner.

Vilka?
Aktiva uppfödare tillika medlemmar i SVK. Med ”aktiva uppfödare” avses registrerat kennelnamn och ambitionen att under närmaste år ta renrasig kull undan tik av SVK-administrerad ras.

Hur?
Uppfödare anmäler kennellänk till SVK:s webbmaster vilken lägger in länken och kontrollerar länkens funktionalitet.

Uppföljning
Via medlemsregistret kontrolleras årligen att uppfödaren är medlem i SVK vilken utförs av kassören eller av denne utsedd person.

Bortagande av länk
Sker efter anmodan av uppfödaren, vid utträde ur SVK alternativt att uppfödaren fälls pga av brott mot SKK:s grundregler.

Kostnad
Länkning enligt ovan är kostnadsfri.