Domarkommittén (DomK)

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en eller flera personer till DomK, varav en är sammankallande. I dag består DomK av fyra personer:

Ulf Granberg (sammankallande) 070-307 55 76 e-post
Erik Gustafsson 070-659 81 72 e-post
Fredrik Lilliehöök 070-319 30 02 e-post

Ansvarsområden

Styrelsen utser sammankallande och tillika kostnadsställeansvarig och övriga ledamöter i DomK, som bör representera olika regioner i landet. Kommittén har ett övergripande ansvar för PM och anvisningar för SVK:s provverksamhet och för frågor som rör SVK:s domare och provledare.

DomK ansvarar för frågor som rör domarnas verksamhet, och för förteckning över klubbens domare, domarelever och aspiranter.

DomK har ett övergripande ansvar för domarna, vilket inkluderar att bilda nätverk med regionalt domaransvariga och att i samråd med de regionalt domaransvariga rekrytera, utbilda, utvärdera och vidareutbilda domare.

Vid rekrytering av domare ska samråd även ske med lokalavdelningarna. SVK:s styrelse antar efter förslag från DomK nya elever, auktoriserar domare och avauktoriserar vid behov domare.

DomK och AvelsK har ett nära samarbete där vi fortlöpande ger och får information.

Ansvara för utbildningsmaterialet till provledarutbildningen, att auktorisera och avauktorisera provledare

Regionala domaransvariga

DomK delar in domarkåren i regioner som fördelas i syfte att få en rimlig geografisk spridning och numerär av domare i regionerna över landet. Avsikten är att regionerna skall hålla ett tillräckligt stort antal domare men utan att försvåra lokala möten pga. av avstånd. De lokala domarna nominerar regionalt domaransvarig.

DomK utser regionalt ansvarig, som fastställs av huvudstyrelsen.

Regionalt domaransvariga

Malmfälten, Bottenviken Lars Hallerfors 072-226 27 33
Västerbotten Ulf Granberg 070-307 55 76
Jämtland-Västernorrland Mikael Sjöquist 070-243 57 35
Mellansvenska Lisa Danielsson 070-215 41 19
Östra/Gotland Pär-Lars Cummings 070-770 70 60
Småland-Östergötland, Västsvenska Stefan Svensson 070-554 33 75
Södra Anders Håkansson 073-380 08 01

Viktiga dokument

Lista över jaktprovsdomare
Lista över viltspårdomare
Regler för jaktprov
Regler för fullbruksprov
Anvisningar för jaktprovsdomare
Provledarkompendium
Domaretiska regler
Uppföljning elevtjänstgöring

Styrdokument

SVK:s arbetsordning
PM Jaktprov och Riksprov
PM Utbildning jaktprovsdomare