Dialog 2022 - bakgrund

Regelrevidering 2026

SVK:s huvuduppgift är att främja och utvärdera aveln av våra raser och provformerna är en viktig bas för det arbetet. Jaktprovreglerna revideras vart femte år och de senast uppdaterade reglerna börjar gälla från 1 januari 2022. 

SVKs styrelse tillsatte i slutet av 2021 en utredningsgrupp under ledning av Mårten Berg. Uppgiften var att göra en förutsättningslös kartläggning och genomföra en bred dialog om nuvarande provformer och vad de utvärderar. Det kan också gälla s.k. egenskapstester och även betrakta prov och tester i relation till gällande rasstandarder.

Uppdraget är inte att föreslå förändringar utan syftet är att resultatet från detta arbete ska kunna ligga till grund för uppdragsbeskrivningen för den tillträdande regelkommittén som ska tillsättas inför arbetet med nästa regelrevidering.

Vi vill involvera alla medlemmar i en bred och förutsättningslös dialog om hur vi ska utvärdera aveln i våra raser i framtiden Vilka egenskaper bör vi testa för det vi benämner en allsidig jakthund? Vilka provformer vi vill ha och varför? Hur många hundar ska vi ha som mål att testa och hur vi uppnår det? Vad fungerar bra idag? Behöver vi ändra på något?

Dialogens faser

Vi genomför nu dialogen i följande faser:

 1. Enkäten/Dialog - Vi har bett ett antal medlemmar, domare, uppfödare och andra att skicka in sina personliga uppfattningar. Vi har också lagt un enkät som har besvarats av 415 medlemmar i SVK.
 2. Domarkonferens - resultaten av enkäten och svar som kommit in redovisades på Domarkonferensen 7-8 maj 2022
 3. Ordförandekonferens - samma material presenterades på Ordförandekonferensen 21-22 maj 2022
 4. Information Svensk vorsteh/vorsteh.se - svaren på enkäten redovisas i Svensk Vorsteh Nr 2/2022. Ett mer utförligt material finns nu här på vorsteh,se
 5. Webbpresentationer - vi kommer att presentera materialet och föra en dialog med medlemmar på zoommöten under sensommaren och hösten 2022
 6. Medlemsdialog/möten - vi presenterar gärna materialet på kommande medlemsmöten i lokalavdelningarna under hösten 2022
 7. Uppdrag till regelkommittén - när dialogen är genomförda kommer HS att sammanställa materialet till ett inriktníngsbeslut och uppdrag som överlämnas till regelkommittén under 2023

En evig diskussion

Diskussionen om hur våra hundar skall vara och vad som är viktigt har diskuterats så länge klubben har funnits. Här är några äldre citat, som Ulf Granberg har letat fram, från dessa diskussioner:

 • Det viktiga är hundens dressyrmottaglighet och lättfördhet, jämte jaktliga anlag – 1945
 • Som helhetsintryck måste framhållas att hundarnas träning för apport fortfarande lämnar en hel del att önska – 1946
 • Hund som förföljer hare, rusar efter vilt eller angriper tamdjur och ej medelst tilltal eller vissling kan återkallas, må omedelbart från tävlingen uteslutas - 1949
 • Användningsområden: Fält, Skog, Apportör, Katt (avliva – träa), Tjuvjägare, Främmande hundar i jaktmarken - 1950
 • Vart är vi på väg? Jo att få en vorsteh som aldrig kan ligga stilla utan fjantar omkring och visar skygghet och nervösa anlag - 1958

Vi är fullt medvetna om att det vi tar upp i dialogen har varit uppe till diskussion tidigare. Men det kan vara klokt att då och då ta upp diksussionen igen.

Många förändringar genom åren

I sin presentation på Domar- och Ordförandekonferensen pekade Rolf Grönstedt på en rad förändringar som har gjorts genom åren. Ofta efter tidvis hårda diskussioner. Detta har varit de viktigaste:

 • Stommen till dagens regelverk skapades mycket tidigt inom SVK
 • 1951 fastställdes indelningen i UKL, ÖKL och EKL.
 • 1974 infördes delade prov, vilket hade skapat livlig debatt
 • 1980-talets början bestämdes att koefficienter för provmomenten skulle vara samma i de olika klasserna d.v.s. fält 10, vatten 5, spår 3 och apport 2
 • 1982 infördes särskilda prov
 • 2000 infördes FBP, trots de olika förutsättningarna i vårt avlånga land. Provformen är ett test av den färdigutbildade mångsidiga jakthunden