Fullmäktige 2021

Lördag 29 maj 2021 arrangeras SVK:s fullmäktige

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.

Material till delegater och lokalavdelningar

Kallelse och dagordning

Kallelse
Dagordning
Förteckning över fullmäktigedelegater

Ekonomi

Årssammanställning 2019
Årssammanställning 2020
Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2020

Förslag till verksamhetsbudget 2022-2023

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag
CV: Ellen Vesterlund
CV: Ann-Louise Larsson

Motioner

Fördelning av utbildningskostnader
Tider för provverksamhet
Införande av mandatperiod för ledamöter i SVK:s avelskommitté samt domarkommitté
Tillsättsordning för ledamöter till domarkommittén

HS svar, fördelning av utbildningskostnader
HS svar, tider för provverksamhet
HS svar, införande av mandatperiod för ledamöter i SVK:s avelskommitté samt domarkommitté
HS svar, tillsättsordning för ledamöter till domarkommittén

SKK

SKK/JhK angående regelrevideringar

Förslag från SVK/HS

Upphävande av beslut från 1995