HD-index

HD-index

Höftledsdysplasi, HD, är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Sedan 2012 görs skattning av avelsvärden, även kallat index, för HD för att få ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa hos hundar.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i SKK:s Avelsdata.

Under 2017 hade 20 hundraser tillgång till index för HD. De första fem raserna som fick index år 2012 var berner sennenhund, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever och rottweiler.

I januari 2018 lanserade SKK index för HD för ytterligare 22 raser. En av dessa raser är strävhårig vorsteh.

Mer information om index finns på www.skk.se, under Uppfödning/Hälsa/Index för HD/ED

SKK har även förändrat registreringsbestämmelserna. På sidan 46 (Grupp 7, Stående fågelhundar) SKK:s registreringsregler där man kan läsa följande:

"För raser som i förteckningen ovan markerats med O görs beräkning av HD-index för hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Läs mer under Utländskt avelsdjur."

Sofia Malm, genetiskt sakkunnig hos SKK, har publicerat en artikel angående index - Artikel angående index

SVK:s avelsmål för strävhårig vorsteh

Parningar för strävhårig vorsteh som uppfyller SVK:s avelsmål på hemsidan, och är upplagda före den 16/1 2018 berörs inte av de nya reglerna. Parningar upplagda efter 16/1 2018 ingår i det nya regelverket och för dem gäller följande avelsmål:

SVK rekommenderar att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära kullindex) ska vara större än 100 vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som är bättre än genomsnittet i rasen.

Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i aveln. Om hund med HD C avses användas vid parning betonar vi rekommendationen att preliminärt kullindex ska vara större än 100.

Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder hund med HD-status D eller E så avels-spärras avkomman. Spärren kan inte hävas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.

För utländska avelsdjur utan svenska HD-index gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B, med rekommendationen att den svenska hundens index ska vara minst 100.

Avelsinformation strävhårig vorsteh

Förtydligande gällande användning av nordiska hanhundar (Danmark, Finland och Norge) vilka har ett HD-index i sitt hemland.

HD-index baseras i samtliga länder på den s.k. BLUP-metoden men den statistiska modellen skiljer sig något mellan länderna. I Norden används genomgående medelvärdet = 100 i indexet men standardavvikelsen, definitionen av referenspopulationen och den genetiska nivån kan vara olika mellan länderna.

Detta innebär att indexvärden inte är direkt jämförbara mellan länder eftersom det är olika populationer med olika genetisk kvalitet och avelsmässiga målsättningar.

Efter diskussioner med Sofia Malm, SKK:s genetiskt sakkunniga har vi, trots ovanstående, för att underlätta för våra uppfödare beslutat att: Vid parning med en svensk tik och en hane från något nordiskt land, kan nu preliminärt kullindex räknas ihop på samma sätt som en parning mellan två svenska hundar.

  • Det sammanlagda kullindexet skall vara över 100 för att uppfylla SVK:s avelsmål, liksom i en helsvensk parning.
  • Det preliminära kullindexet publiceras i listan om ”Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål”, men kommer inte synas i SKK:s Avelsdata, då SKK inte räknar ihop olika länders index.
  • För alla utländska hanhundar gäller som tidigare att de skall ha HD-status A eller B, och att de för övrigt uppfyller avelsmålen i sitt hemland.

Vid tilltänkt parning med utländsk hane kontakta alltid avelsfunktionär för att få parningen upplagd på listan.