Träning och prov under hundförbudstiden

Tillstånd från SKK

Svenska Vorstehklubben (SVK) har fått tillstånd av Svenska Kennelklubben (SKK) att genomföra tränings- och provverksamhet (i eftersöksgrenarna) under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti. Detta tillstånd baseras på beslut från respektive Länsstyrelse.

Träning och jaktprov i klubbens regi med apporterande hundar är tillåten under följande förutsättningar.

 1. SVK får tillstånd att under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti, släppa hundar vid träningsverksamhet, testverksamhet, samt olika typer av prov och tävling, i samtliga län i Sverige.
 2. Tillståndet gäller t.o.m. 20 aug 2024, under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.
 3. Tränings- och provtillfällena ska vara godkända av respektive lokalklubb.
 4. Verksamheten ska bedrivas under kontrollerade former, och hänsyn ska tas till djurliv och fauna. Prov och träning ska i första hand förläggas till en tidpunkt som minimerar risken för störning under den mest intensiva föryngringsperioden.
 5. Samråd och tillstånd med aktuell markägare, jakträttsinnehavare, och/eller berörd sameby ska upprättas i god tid innan arrangemang.
 6. Polismyndigheten i regionen ska informeras innan varje tillfälle med information om var, när och på vems/vilkas ansvar varje träning, prov, uppvisning eller tävling genomförs.
 7. I de fall det är aktuellt ska checklistan för utsättning av fågel vara ifylld senast en vecka innan aktivitet. SKK:s checklista för utsättning av fågel
 8. Tillståndet från SKK och respektive Länsstyrelse bör medföras vid varje aktivitet (tillstånden finns i högra spalten att ladda ner och skriva ut).
 9. SVK ska senast 1 november 2024 återrapportera till SKK, enligt för ändamålet standardiserad mall.

Lokalavdelningar/länsstyrelser

Här visas en översikt över vilka län som ingår i varje lokalavdelning:

Lokalavdelning

Län

SVK Malmfälten  Norrbottens län
SVK Bottenviken Norrbottens län
SVK Västerbotten Västerbottens län
SVK Jämtland-Västernorrland  Jämtlands län
  Västernorrlands län
SVK Mellansvenska Värmlands län
  Örebro län
  Västmanlands län
  Gävleborgs län
  Dalarnas län
SVK Östra Stockholms län
  Uppsala län
  Södermanlands län
SVK Småland-Östergötland Östergötlands län
  Jönköpings län
  Kronobergs län
  Kalmar län
SVK Gotland Gotlands län
SVK Västsvenska Västra Götalands län
  Hallands län
SVK Södra Skåne län
  Blekinge län

Anmälan om träningsaktivitet till SVK

För att omfattas av dispensen för prov- och träningsverksamhet i tiden 1 mars - 20 augusti måste anmälan skickas in till SVK.

Detta gäller alla ordinarie- och särskilda prov, samt alla träningsgrupper och träningstillfällen.

När anmälan är inskickad till SVK är den godkänd av SVK och respektive lokalavdelning enl. pkt 3 i villkoren.

Aktivitet som inte är anmäld till SVK omfattas inte av dispensen.

Anmälan görs med Blankett anmälan prov- och träningsverksamhet

Anmälan till Polisen

Vid alla prov och träningstillfällen skall den ansvarige också anmäla aktiviteten till berörd polisregion. För ordinarie och särskilda prov skall anmälan till polisen göras av provledaren.

Så här gör man anmälan till Polisen

 1. När du har skickat in anmälan om en träningsaktivitet till SVK så skickas automatiskt en kopia av anmälan till din mailadress.
 2. Skicka kopian vidare till den berörda Polisregionen med nedanstående mailadresser.

Polisregion

Mailadress

Län

Bergslagen registrator.bergslagen@polisen.se Dalarna, Värmland, Örebro
Mitt registrator.mitt@polisen.se Gävleborg, Uppsala, Västmanland
Nord registrator.nord@polisen.se Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Stockholm registrator.stockholm@polisen.se Stockholm, Gotland
Syd registrator.syd@polisen.se Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne
Väst registrator.vast@polisen.se Halland, Västra Götaland
Öst registrator.ost@polisen.se Jönköping, Södermanland, Östergötland

SKK:s och Länsstyrelsernas beslut

SVK:s tillstånd från SKK

Blekinge Stockholm
Dalarna Södermanland
Gotland Uppsala
Gävleborg Värmland
Halland Västerbotten
Jämtland Västernorrland
Jönköping Västmanland
Kalmar Västra Götaland
Kronoberg Örebro
Norrbotten Östergötland
Skåne